วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พค.12 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อครูที่ปรึกษา นางสวาท   วิสัย
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16122040034นางสาวภาวิณี   วงษ์วรรณ์09595 ผ่าน  มผ.
26122040035นางสาวมาริษา   ไทยเจริญ09595 ผ่าน  มผ.
36122040036นางสาวมาลีวัลย์   สุนทรวิภาต09595 ผ่าน  มผ.
46122040037นางสาวรัชฎาภรณ์   อนุกูล09595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
56122040038นางสาวรัตติกาล   คำล้าน1009595 ผ่าน ผ.
66122040039นางสาวรัตนา   แสงแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
76122040040นางสาวรุ่งรัตนา   นามวงษา1009595 ผ่าน ผ.
86122040041นางสาวลลิตา   มากดี1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
96122040042นางสาวลัดดามณี   บุญป้อง1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106122040043นางสาววรรณภา   ทองจันทร์09595 ผ่าน  มผ.
116122040044นางสาววรรณษา   พงษ์เสือ1009595 ผ่าน ผ.
126122040045นางสาววรัญญา   สว่าง1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
136122040046นางสาววิชรัตน์   นันลา0595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
146122040047นางสาววิยดา   วาริน1009595 ผ่าน ผ.
156122040048นางสาววิลาวัลย์   ดวงแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
166122040049นางสาวศรวณีย์   ทะโนรับ1009595 ผ่าน ผ.
176122040050นางสาวศษิกานต์   คูณดก1009595 ผ่าน ผ.
186122040051นางสาวศิริญาพร   จันทะวงศ์1009595 ผ่าน ผ.
196122040052นางสาวสัตตบงกช   แสงสิงห์1009595 ผ่าน ผ.
206122040054นางสาวสุกัญญา   วงษาสน959595 ผ่าน ผ.
216122040055นางสาวสุดารัตน์   บัวใหญ่1009595 ผ่าน ผ.
226122040056นางสาวสุภัสสร   ลาวรรณี1009595 ผ่าน ผ.
236122040057นางสาวสุภาพร   สีดา1009595 ผ่าน ผ.
246122040058นางสาวอภิญญา   คืนดี1009595 ผ่าน ผ.
256122040059นางสาวอภิษฎา   ศิริคูณ1009595 ผ่าน ผ.
266122040061นางสาวอลิสตา   ทูลเทพ1009595 ผ่าน ผ.
276122040062นางสาวอารียา   พุฒสระน้อย1009595 ผ่าน ผ.
286122040063นายอิทธิชัย   ขันตรี09595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
296122040064นางสาวอุบลวรรณ   หอมทรัพย์09595 ผ่าน  มผ.
306122040065นางสาวเดือนเพ็ญ   ไฝผิวชัย1009595 ผ่าน ผ.
316122040066นางสาวอรทัย   พุ่มพฤกษา1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
326122040067นางสาวโสรยา   สุทธิรัตน์09595 ผ่าน  มผ.
336122040069นางสาวศศิวิมล   อธิคุณานนท์959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
346122040071นางสาวดาริกา   โต๊ะจงมล09595 ผ่าน  มผ.
356122040074นางสาวอรสา   ไทยวง959595 ผ่าน ผ.
366122040076นางสาวพิมพ์กมล   ชินนรี959595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 22 ครั้ง