วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พค.11 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อครูที่ปรึกษา นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16122040001นางสาวกันติยา   ขันคูณ759595 ผ่าน ผ.
26122040002นางสาวกาญจนา   กันยะลา809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
36122040003นายกิตติศักดิ์   บุญหอม605595 ผ่าน  มผ.
46122040005นางสาวจิตรา   บัวเขียว759595 ผ่าน ผ.
56122040006นางสาวจินดามัย   น้ำผล709595 ผ่าน ผ.
66122040007นางสาวจีระภา   ลาวัน555095 ผ่าน  มผ.
76122040008นางสาวจุฬาลักษณ์   แก้วสนิท859595 ผ่าน ผ.
86122040009นางสาวฉันทนา   แสนโสม859595 ผ่าน ผ.
96122040010นางสาวชนิดา   แสงกล้า09595 ผ่าน  มผ.
106122040011นางสาวญาณิศา   ดุจดา09595 ผ่าน  มผ.
116122040012นางสาวณิชาภา   ผิวอ้วน09595 ผ่าน  มผ.
126122040013นางสาวดวงกมล   วารสิน859595 ผ่าน ผ.
136122040014นางสาวดวงหทัย   ขอบชัยแสง09595 ผ่าน  มผ.
146122040015นางสาวธันยพร   ชุมสี859595 ผ่าน ผ.
156122040016นางสาวนัทชา   กล้าหาญ859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
166122040017นางสาวนันทยา   วงศ์สุนา09595 ผ่าน  มผ.
176122040018นางสาวนิชนันท์   พูลทอง859595 ผ่าน ผ.
186122040019นายนิยม   ดีจันทึก759595 ผ่าน ผ.
196122040020นางสาวนิศารัตน์   ลือคำหาญ759595 ผ่าน ผ.
206122040021นางสาวนุชสุดา   แสนทวีสุข859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
216122040022นางสาวปณิดา   พุทสกุล859595 ผ่าน ผ.
226122040023นางสาวปภาวรินทร์   เบียดจังหรีด809595 ผ่าน ผ.
236122040024นางสาวปภาวรินท์   ทองเหลือ859595 ผ่าน ผ.
246122040025นางสาวประกายเพชร   โพนเฉลียว404095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
256122040026นางสาวปริตา   อุปถัมภ์09595 ผ่าน  มผ.
266122040027นางสาวพนิดา   บาลหาญ859595 ผ่าน ผ.
276122040028นางสาวพรณิภา   จูมพล859595 ผ่าน ผ.
286122040029นางสาวพรมพร   สีคราม809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
296122040030นางสาวพัชนิดา   พูลดี09595 ผ่าน  มผ.
306122040031นางสาวพัชรี   ศิริชัย09595 ผ่าน  มผ.
316122040032นางสาวพิชญธิดา   รุ่งเรือง809595 ผ่าน ผ.
326122040033นางสาวพิมพ์ชนก   พิมพานุ809595 ผ่าน ผ.
336122040060นางสาวอรอนงค์   บับพิบูลย์09595 ผ่าน  มผ.
346122040068นางสาวณัฐฐิกา   หาดี759595 ผ่าน ผ.
356122040075นางสาวประณิตา   กานัง859595 ผ่าน ผ.
366122040077นางสาวนลินนิภา   บุญครอง809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.


จำนวนการเข้าดู = 26 ครั้ง