วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พบ.12 สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ชื่อครูที่ปรึกษา นางณัฐวดี   จันทร์ทรง
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16122010048นางสาวฤดี   ฝางคำ1009595 ผ่าน ผ.
26122010049นางสาวลลิตา   ดาผา1009595 ผ่าน ผ.
36122010050นางสาวลลิตา   แสนทวีสุข1009595 ผ่าน ผ.
46122010051นางสาวลัดดาวัลย์   คำสุนี959595 ผ่าน ผ.
56122010052นางสาวลำยอง   คำสิน959595 ผ่าน ผ.
66122010053นางสาววราพร   พรมสะอาด1009595 ผ่าน ผ.
76122010054นางสาววาสนา   ศรีชูเลิศ09595 ผ่าน  มผ.
86122010055นางสาววาสนา   แม่นดี959595 ผ่าน ผ.
96122010056นางสาววิจิตรา   หงษ์ทอง1009595 ผ่าน ผ.
106122010057นางสาววิชุดา   พรมศรี1009595 ผ่าน ผ.
116122010058นางสาววิภาดา   พินิจ353595 ผ่าน  มผ.
126122010059นางสาววิสสุตา   เกษจุพระ1009595 ผ่าน ผ.
136122010060นางสาวศศิกานต์   คูณดก1009595 ผ่าน ผ.
146122010061นางสาวศิริพร   ผึ้งผาย1009595 ผ่าน ผ.
156122010063นางสาวศุภรัตน์   ตระทอง1009595 ผ่าน ผ.
166122010064นางสาวศุภลักษณ์   เท่าสาร1009595 ผ่าน ผ.
176122010065นางสาวสกาวเดือน   ศิลธรรม1009595 ผ่าน ผ.
186122010066นางสาวสายฝน   ป้องทรัพย์1009595 ผ่าน ผ.
196122010067นายสิทธิศักดิ์   ศักดิ์ศรี1009595 ผ่าน ผ.
206122010069นางสาวสุกัญญา   ขจิตเลขา1009595 ผ่าน ผ.
216122010070นางสาวสุกัญญา   สุวรรณพัฒน์1009595 ผ่าน ผ.
226122010071นางสาวสุคนธา   พงษ์สิน09595 ผ่าน  มผ.
236122010072นางสาวสุจิตรา   ตุ้มบุญ1009595 ผ่าน ผ.
246122010073นางสาวสุณิสา   พรดี1009595 ผ่าน ผ.
256122010074นางสาวสุดธิดา   เนาวบุตร1009595 ผ่าน ผ.
266122010075นางสาวสุพัตรา   ธรรมคำ1009595 ผ่าน ผ.
276122010076นางสาวสุภาพร   ศรีใจวงศ์1009595 ผ่าน ผ.
286122010077นางสาวสุภาพร   เพ็ชรจั่น1009595 ผ่าน ผ.
296122010078นางสาวสุภารัตน์   ชัยสงคราม1009595 ผ่าน ผ.
306122010080นางสาวอนุธิดา   ใจทัด1009595 ผ่าน ผ.
316122010081นางสาวอมรรัตน์   แสงอ่อน1009595 ผ่าน ผ.
326122010082นางสาวอรณี   อินทะมาตย์1009595 ผ่าน ผ.
336122010083นางสาวแพรวพลอย   แท่นทอง1009595 ผ่าน ผ.
346122010084นางสาวอรวรรณ   จุลเนตร1009595 ผ่าน ผ.
356122010086นางสาวอริญญา   พันธ์น้อย1009595 ผ่าน ผ.
366122010087นางสาวอรุโณชา   ไชยโกษ1009595 ผ่าน ผ.
376122010088นางสาวอังศุมาลี   ปิ่นถาวรรักษ์1009595 ผ่าน ผ.
386122010089นางสาวอาทิตยา   วงศ์อาจ1009595 ผ่าน ผ.
396122010090นางสาวอารญา   ค่ำคูณ1009595 ผ่าน ผ.
406122010091นางสาวเกศรินทร์   รัตนวิชัย09595 ผ่าน  มผ.
416122010092นางสาวเนตรนภา   วงศ์คูณ1009595 ผ่าน ผ.
426122010093นางสาวกำไรทิพย์   สิงห์คา1009595 ผ่าน ผ.
436122010094นางสาวพิสมัย   ทองหมื่น1009595 ผ่าน ผ.
446122010095นางสาวลาวัณย์   สมรภูมิ353595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 3 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
456122010097นางสาวอรอนงค์   บุญอ่อน1009595 ผ่าน ผ.
466122010098นางสาวซาราฟิน   ศักดิ์ศรี1009595 ผ่าน ผ.
476122010099นางสาวปิยธิดา   มิ่งไชย1009595 ผ่าน ผ.
486122010100นางสาววรัญญา   กล้าหาญ1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 44 ครั้ง