วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พบ.11 สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ชื่อครูที่ปรึกษา นายธีรวัฒน์   อภิบาล
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16122010001นางสาวกนกวรรณ   กองแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
26122010002นางสาวกนิษฐา   พงษ์ดารา1009595 ผ่าน ผ.
36122010003นางสาวกรวิภา   ฝางคำ09595 ผ่าน  มผ.
46122010004นางสาวกันตนา   จันทร์พันธ์1009595 ผ่าน ผ.
56122010005นางสาวกิจติยาภรณ์   จันทร์ส่อง1009595 ผ่าน ผ.
66122010006นางสาวขวัญฤดี   สีชมภู1009595 ผ่าน ผ.
76122010007นางสาวคัทรียา   จันทร์จิตร1009595 ผ่าน ผ.
86122010008นางสาวงามพิศ   ชาวนา1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
96122010009นางสาวจรัญพร   ทรัพย์ศิริ1005595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
106122010010นางสาวจรัญยา   ไชยโกฎิ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
116122010011นางสาวจันทร์ภรณ์   สุทธิประภา09595 ผ่าน  มผ.
126122010012นางสาวจารุกัญญา   โซ่มาลา1009595 ผ่าน ผ.
136122010013นางสาวจิตรตรี   พันธ์เพ็ง1009595 ผ่าน ผ.
146122010014นางสาวจิรนันท์   พูลสุข1009595 ผ่าน ผ.
156122010015นางสาวจิราพร   สมเสาร์1009595 ผ่าน ผ.
166122010016นางสาวจีรนันท์   พาสุข1009595 ผ่าน ผ.
176122010017นางสาวจุฑามาศ   นาล้วน1009595 ผ่าน ผ.
186122010018นางสาวจุฑารัตน์   แสนทวีสุข1009595 ผ่าน ผ.
196122010019นางสาวฉันทนา   หงษ์ทอง1009595 ผ่าน ผ.
206122010020นางสาวชมัยพร   สุภโกศล09595 ผ่าน  มผ.
216122010021นางสาวชยณัฐ   แก้วอาจ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
226122010022นางสาวณัฎฐิรา   เชื้อโชติ1009595 ผ่าน ผ.
236122010023นางสาวณัฐพร   ทองผาย1009595 ผ่าน ผ.
246122010024นางสาวณัฐสุดา   วงษาพรหม1009595 ผ่าน ผ.
256122010025นางสาวดาวพระศุกร์   วรไกราชย์1009595 ผ่าน ผ.
266122010026นางสาวดุจดาว   ผลขาว1009595 ผ่าน ผ.
276122010027นายทวี   บุญคูณ1009595 ผ่าน ผ.
286122010028นางสาวธัญญาพร   พิมพบุตร1009595 ผ่าน ผ.
296122010029นางสาวธิดารัตน์   เชื้อโชติ1009595 ผ่าน ผ.
306122010030นางสาวธุวพร   นวลแข1009595 ผ่าน ผ.
316122010031นางสาวนครินทร์   แสนทวีสุข1009595 ผ่าน ผ.
326122010032นางสาวนัยนา   วงศ์คำตา1009595 ผ่าน ผ.
336122010033นางสาวน้ำหนึ่ง   ด้วงพุทธ1009595 ผ่าน ผ.
346122010034นางสาวบัวชมพู   ไกรโคกสูง1009595 ผ่าน ผ.
356122010035นางสาวปาริชาติ   พันธง1009595 ผ่าน ผ.
366122010036นางสาวปิยธิดา   พรมวงค์ษา1009595 ผ่าน ผ.
376122010037นางสาวปิยพร   บุญล้อม1009595 ผ่าน ผ.
386122010038นางสาวปิยภรณ์   กาญจนเสน1009595 ผ่าน ผ.
396122010039นางสาวพนิดา   จันสุข1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
406122010040นางสาวพรพิมล   ผิวก่ำ1009595 ผ่าน ผ.
416122010041นางสาวพรมนัส   สมเทพ1009595 ผ่าน ผ.
426122010042นางสาวพัชรภรณ์   สินธุไชย1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
436122010043นางสาวพิยดา   ชาวศรี1009595 ผ่าน ผ.
446122010044นางสาวมณฑิกา   บัวลา1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
456122010045นางสาวมณฑิตา   ฝางคำ1009595 ผ่าน ผ.
466122010046นางสาวมนัสชนก   คุ้มครอง1009595 ผ่าน ผ.
476122010047นางสาวรมณียา   สุโพภาค1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
486122010062นางสาวศิริวิมล   สายมงคล1009595 ผ่าน ผ.
496122010068นางสาวสิริชนก   วงศ์ราชา1009595 ผ่าน ผ.
506122010096นางสาวจุฬามณี   โพศิริ1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 48 ครั้ง