วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชค.11 สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121280001นายขวัญชัย   พรมสังข์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
26121280002นายคุณากร   เดชะคำภู1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
36121280003นายชัชวาลย์   จันทร์เต็ม1009595 ผ่าน ผ.
46121280004นายชัยณรงค์   ศรีจันดา1009595 ผ่าน ผ.
56121280005นายณัฏฐกิตต์   อยู่บุรี1009595 ผ่าน ผ.
66121280006นายธนพล   พงษ์ชะเกาะ1009595 ผ่าน ผ.
76121280007นางสาวธนาภา   มากดี1009595 ผ่าน ผ.
86121280008นายธานินทร์   คูณตุ้ม09595 ผ่าน  มผ.
96121280009นายนภวาร   สุขประดิษฐ1009695 ผ่าน ผ.
106121280010นายนัฐพล   คำเจริญ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
116121280011นางสาวปรางทิพย์   เที่ยงมั่น1009595 ผ่าน ผ.
126121280012นายพงศ์พิพัฒน์   ไชยเพชร1009595 ผ่าน ผ.
136121280013นางสาวพรปวีณ์   แก่นพุทรา1009595 ผ่าน ผ.
146121280014นายพัฒนสาร   เชิงหอม1009595 ผ่าน ผ.
156121280015นายยุทธพิชัย   วงศ์โยธา1009595 ผ่าน ผ.
166121280016นายรัฐภูมิ   สาปัดสี09595 ผ่าน  มผ.
176121280017นายวัชรพล   ทองคำ1009595 ผ่าน ผ.
186121280018นายวาคิม   สมเสาร์1009595 ผ่าน ผ.
196121280019นายวิทยา   ผลรักษ์1009595 ผ่าน ผ.
206121280020นายศักดา   อุ่นทะโคตร1009595 ผ่าน ผ.
216121280021นายศิระพัฒฐ์   จงอายุวรรณะ09595 ผ่าน  มผ.
226121280022นางสาวสกุณตลา   ไกรราม1009595 ผ่าน ผ.
236121280023นางสาวสุดารัตน์   คูณดก1009595 ผ่าน ผ.
246121280024นายอนุวัฒน์   สิงห์ศิลา1009595 ผ่าน ผ.
256121280025นางสาวอภิญญา   หาทรัพย์1009595 ผ่าน ผ.
266121280026นางสาวอรไพลิน   สุทธัง1009595 ผ่าน ผ.
276121280027นายเอกพล   ยอดพรหม1009595 ผ่าน ผ.
286121280028นายอิคลาส   ประทาน1009595 ผ่าน ผ.
296121280029นางสาวภัทราวดี   สร้อยวิเชียร09595 ผ่าน  มผ.
306121280030นางสาวภัคชนาภา   สายสุวรรณ09595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 30 ครั้ง