วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชอ.12 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายอรุณ   ชุมอาจ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121050010นางสาวธนิตา   จันทร์เพ็ญ1009595 ผ่าน ผ.
26121050022นายศราวุฒิ   ผุยพรม04595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
36121050023นางสาวศศิภรณ์   นาคูณ1009595 ผ่าน ผ.
46121050024นายศักดิ์สิทธิ์   ธรรมราช1009595 ผ่าน ผ.
56121050025นายศาสตรา   วงค์พันธ์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
66121050026นางสาวศิรดา   บุญอุ่น1009595 ผ่าน ผ.
76121050027นายศิริชัย   สีสาสีมา1009595 ผ่าน ผ.
86121050028นายสถาพร   ทิพย์รักษา1009595 ผ่าน ผ.
96121050029นายสหพล   ศิริพันธ์1009595 ผ่าน ผ.
106121050030นายสุคารินทร์   เสาขวัญ1009595 ผ่าน ผ.
116121050033นายสุรชาติ   พลจันทร์1009595 ผ่าน ผ.
126121050034นางสาวสุลัดดา   หาแก้ว1003095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
136121050035นางสาวอภิญญา   เรืออาจ1001095 ผ่าน  มผ.
146121050036นายอมรวัฒน์   ทิปีวาส1009595 ผ่าน ผ.
156121050037นายอัษฏาวุฒิ   คูณเสนา1009595 ผ่าน ผ.
166121050038นายอาทร   ยืนมั่น1009595 ผ่าน ผ.
176121050039นายเจมี่   เชสเตอร์1004595 ผ่าน  มผ.
186121050040นายเมธา   อินทร์สุข1003095 ผ่าน  มผ.
196121050044นายชาคริต   มณีวรรณ09595 ผ่าน  มผ.
20ุ612105001นายพรลภัส   กองชัย100 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 39 ครั้ง