วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชอ.11 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายสุริยา   กันภัย
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121050003นายจารุการ   พันธ์โชติ1009595 ผ่าน ผ.
26121050005นางสาวจุฑาทิพย์   มูลเมือง1009595 ผ่าน ผ.
36121050006นายชนเดช   พงศ์งาม1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
46121050007นายณัฐดนัย   ยืนมั่น1009595 ผ่าน ผ.
56121050012นายธีรเทพ   รูปงาม1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
66121050015นายปรัชญา   แก้วมั่น1009595 ผ่าน ผ.
76121050019นายมีชัย   บุญเถิง1009595 ผ่าน ผ.
86121050020นายรถสมารินทร์   คุตนา0595 ผ่าน  มผ.
96121050021นายศรันธ์   มิ่งไชย1009595 ผ่าน ผ.
106121050032นางสาวสุมาลี   ทรัพย์ศิริ1004095 ผ่าน  มผ.
116121050046นายชัยวัฒน์   คณะศรี1009595 ผ่าน ผ.
126121050047นายนฤพล   กุลบุตร1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 21 ครั้ง