วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชฟ.14 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายเกษอมร   มิ่งขวัญ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121040020นายธนกร   สำราญเริญ609595 ผ่าน ผ.
26121040064นายศตวรรษ   ชะคำรอด699595 ผ่าน ผ.
36121040065นายศักดา   แสงสุวรรณ669595 ผ่าน ผ.
46121040066นายสหรัฐ   ชัยหนองจอก09595 ผ่าน  มผ.
56121040067นายสันติกาล   สดสร้อย609595 ผ่าน ผ.
66121040068นายสำราญ   สุดสุข609595 ผ่าน ผ.
76121040069นายสิทธิพงษ์   ทองเทพ809595 ผ่าน ผ.
86121040070นายสุทธิพงษ์   ผลชื่น699595 ผ่าน ผ.
96121040071นายสุทัศน์   มากดี709595 ผ่าน ผ.
106121040072นายสุรศักดิ์   แสนทวีสุข759595 ผ่าน ผ.
116121040073นายอภิสิทธิ์   ทิมา669595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
126121040075นายอลงกรณ์   สุภาสาย669595 ผ่าน ผ.
136121040076นายอัครพล   สุขจิตร์01095 ผ่าน  มผ.
146121040077นายเกษม   พิลาบุตร699595 ผ่าน ผ.
156121040078นายเกียรติศักดิ์   เหล่าสิงห์09595 ผ่าน  มผ.
166121040079นายเจษฎาภรณ์   ลาวัณบุตร669595 ผ่าน ผ.
176121040080นางสาวเบญจมาพร   มาตมุงคุณ779595 ผ่าน ผ.
186121040081นายเริงฤทธิ์   เที่ยงตรง909696 ผ่าน ผ.
196121040082นายเสถียร   จิตทวี609595 ผ่าน ผ.
206121040083นายศราวุธ   พิมพ์กัน609595 ผ่าน ผ.
216121040085นายธนวัฒน์   ทองสิน01595 ผ่าน  มผ.
226121040087นายปัญญากร   เป็งทอง453595 ผ่าน  มผ.
236121040088นายศศลักษณ์   กำแก้ว889595 ผ่าน ผ.
246121040091นางสาวบุษกร   กองเพชร709595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 38 ครั้ง