วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชฟ.13 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายนพพร   ไกรยวงษ์
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121040043นายปฐมพร   อุตตรนคร19595 ผ่าน  มผ.
26121040044นายประกอบชัย   ศรีสุข699595 ผ่าน ผ.
36121040045นายปรเมศ   วงษ์วัน709595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
46121040046นายปรเมศร์   พันธ์เสงี่ยม709595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
56121040047นายปัญญา   พาสุข709595 ผ่าน ผ.
66121040048นายพรชัย   บัวคำ709595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
76121040049นายพรพิพัฒน์   ศรีเนตร669595 ผ่าน ผ.
86121040050นายพัชรพล   แก้วสด709595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
96121040051นายภัทรพล   เดชคำภู699595 ผ่าน ผ.
106121040052นายภาณุวัฒน์   วิชามูล709595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
116121040053นายภานุวัฒน์   เบ้างาม701095ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
 มผ.
126121040054นายภูนรินทร์   เครือสิงห์809595 ผ่าน ผ.
136121040055นายภูนเรศ   เครือสิงห์809595 ผ่าน ผ.
146121040056นายภูรินท์   บุญเทา09595 ผ่าน  มผ.
156121040057นางสาวยุพิน   กาญจนรัตน์859595 ผ่าน ผ.
166121040058นางสาวรัชฏาพรรณ   สัตยากุล709595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
176121040059นายรัตนภูมิ   หมื่นแสน19595 ผ่าน  มผ.
186121040060นายฤทธิกรณ์   นนท์ศิริ699595 ผ่าน ผ.
196121040061นายวรรณกร   ดวงคำ699595 ผ่าน ผ.
206121040062นายวิษณุ   พิมพบุตร699595 ผ่าน ผ.
216121040063นายวีระภพ   ทองลึม699595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
226121040094นายลิขิต   วารสิน0095 ผ่าน  มผ.
236121040095นายธนาวัฒน์   ปั้นทอง09595 ผ่าน  มผ.
246121040098นายธีรพัฒน์   ทองหนุน09595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 32 ครั้ง