วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชฟ.12 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายอรรถพล   หมื่นทุม
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121040022นายณัฐวุฒิ   สีสุข689595 ผ่าน ผ.
26121040023นายณัฐิวุฒิ   แก่นจันทร์689595 ผ่าน ผ.
36121040025นายทรงพล   ทองกุล589595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
46121040026นายทศพร   มากดี789595 ผ่าน ผ.
56121040027นายทิวัตถ์   ฝางคำ689595 ผ่าน ผ.
66121040029นายธนพล   หันณรงค์669595 ผ่าน ผ.
76121040030นายธนวัฒน์   ไชยมาศ699595 ผ่าน ผ.
86121040031นายธนวันต์   นาคำ699595 ผ่าน ผ.
96121040032นายธนากร   จันสุข689595 ผ่าน ผ.
106121040034นางสาวธัญญาภรณ์   นาจาด699595 ผ่าน ผ.
116121040035นางสาวธัญวลัย   อุ่นแดง699595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
126121040037นายธีรภัทร์   ประทุมพิมพ์59595 ผ่าน  มผ.
136121040038นายธีรยุทธ   สุทธิกร699595 ผ่าน ผ.
146121040039นายธีระวุฒิ   ภูมิคง699595 ผ่าน ผ.
156121040040นายไตรทิพย์   พรไชย639595 ผ่าน ผ.
166121040041นายนันธชัย   กอสิน789595 ผ่าน ผ.
176121040042นายปกรณ์   บุญหอม699595 ผ่าน ผ.
186121040093นายวุฒิศักดิ์   แก้วเขียว699595 ผ่าน ผ.
196121040097นางสาวกัญญาณัฐ   คำทอง809595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 22 ครั้ง