วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชฟ.11 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายอรรถพล   หมื่นทุม
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121040001นางสาวกฤษฎาพร   จิตรทวี689595 ผ่าน ผ.
26121040003นางสาวกัญญารัตน์   สมโคตร809595 ผ่าน ผ.
36121040004นายกัมปนาท   แก้วสด669595 ผ่าน ผ.
46121040005นายกิตติกร   ปัญญา639595 ผ่าน ผ.
56121040006นายกิตติพงษ์   โมฬีชาติ669595 ผ่าน ผ.
66121040007นายขจรศักดิ์   แสนทวีสุข729595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
76121040008นายจักรพันธุ์   คำใส909595 ผ่าน ผ.
86121040009นายจิรภัทร   พุ่มจันทร์689595 ผ่าน ผ.
96121040010นายจิรวัฒน์   สุ่มเอม669595 ผ่าน ผ.
106121040011นายจิรายุ   พรมเสน689595 ผ่าน ผ.
116121040012นายจีรพันธ์   ทิปีวาส669595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
126121040013นายชคัตบดี   สุระมณี629595 ผ่าน ผ.
136121040016นายฐิติศักดิ์   ศิริอ่อน669595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
146121040017นายณรงค์ชัย   สมชัย699595 ผ่าน ผ.
156121040018นายณรงค์เดช   บั้งทอง699595 ผ่าน ผ.
166121040019นายณรงค์เดช   พันธ์อ่อน699595 ผ่าน ผ.
176121040021นายภรัญโรจน์   เบญจพีระพงศ์959595 ผ่าน ผ.
186121040074นางสาวนิตยา   ทีทอง689595 ผ่าน ผ.
196121040086นายวุฒิชัย   ชอบเสียง669595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
206121040089นายพิทักษ์   พยุงวงศ์669595 ผ่าน ผ.
216121040090นายกิตตินันท์   มณีพันธ์669595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 21 ครั้ง