วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชช.11 สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชา เชื่อมโลหะ ชื่อครูที่ปรึกษา นายนำพล   จุหลัน
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121030001นายคชพล   ศรีคำ09595 ผ่าน  มผ.
26121030002นายอำพล   ดุจดา809595 ผ่าน ผ.
36121030003นายชิษณุพงศ์   พันทอง09595 ผ่าน  มผ.
46121030004นายธนดล   รถพรม809595 ผ่าน ผ.
56121030005นายธนวัฒน์   จันระคล809595 ผ่าน ผ.
66121030006นายธีรวัฒน์   เบาะแฉะ09595 ผ่าน  มผ.
76121030007นายฤทธิไกร   ซาเฟื้อย809595 ผ่าน ผ.
86121030008นายศุภชัย   การะปักษ์809595 ผ่าน ผ.
96121030009นายอนุพงษ์   วันดี09595 ผ่าน  มผ.
106121030010นายอภิสิทธิ์   เนาวกูด501095 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 17 ครั้ง