วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชก.12 สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ชื่อครูที่ปรึกษา นายเรวัตร   สำราญรื่น
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121020029นายพิทักษ์ธรรม   บุญทอ1002595 ผ่าน  มผ.
26121020030นายพีรภัทร   เกษมณี1009595 ผ่าน ผ.
36121020031นายวรุต   ชัยเหนือ1005095 ผ่าน  มผ.
46121020032นายวรเชษฐ   พลใบ1009595 ผ่าน ผ.
56121020033นายวัชระ   รองสำลี1009595 ผ่าน ผ.
66121020034นายวัชรเกียรติ   ผลสอน501095 ผ่าน  มผ.
76121020035นายวิระนัย   ดุมแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
86121020036นายวีระกาญจน์   คำล้าน1009595 ผ่าน ผ.
96121020037นายวุฒินันท์   กองดี1009595 ผ่าน ผ.
106121020038นายศตวรรษ   จันใหญ่1009595 ผ่าน ผ.
116121020039นายศราวุฒิ   โพธิยา1009595 ผ่าน ผ.
126121020040นายศักดินนท์   อานนท์100595 ผ่าน  มผ.
136121020041นางสาวศุภชัย   ขันคำ1009595 ผ่าน ผ.
146121020042นายศุภชัย   ว่องไว1009595 ผ่าน ผ.
156121020043นายสันติสุข   ด้วงธูป1009595 ผ่าน ผ.
166121020044นายสิรภัทร   ทองเทพ1009595 ผ่าน ผ.
176121020045นายสุทธิพล   ต้นคำ1009595 ผ่าน ผ.
186121020047นายอภิชัย   ธงศรี1005595 ผ่าน  มผ.
196121020048นายอาทิตย์   นาคำ1009595 ผ่าน ผ.
206121020049นายอิทธิพล   ศรีพงษ์1009595 ผ่าน ผ.
216121020050นายเจริญสุข   ลมดี1004095 ผ่าน  มผ.
226121020051นายเอกชัย   อภิบาล1009595 ผ่าน ผ.
236121020052นายเอกรินทร์   วงษุณา1009595 ผ่าน ผ.
246121020053นายไพฑูรย์   หลักทอง50595 ผ่าน  มผ.
256121020054นายไมตรี   ท้าวมา1004095 ผ่าน  มผ.
266121020055นายไมตรี   โฉมผา1009595 ผ่าน ผ.
276121020056นายอัศวิน   คงมาก1009595 ผ่าน ผ.
286121020057นายชญานนท์   แสนทวีสุข1009595 ผ่าน ผ.
296121020058นายนที   ต้นสิน1009595 ผ่าน ผ.
306121020059นายยิ่งเจริญ   สิงหาสา1002595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 24 ครั้ง