วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชก.11 สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ชื่อครูที่ปรึกษา นายพงษ์เกษม   ทองปน
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121020001นายกิตติพัศ   บัวจูม1004595 ผ่าน  มผ.
26121020002นายก้องเกียรติ   นาจาน1009595 ผ่าน ผ.
36121020003นายจตุรพิธ   ทรายทอง1009595 ผ่าน ผ.
46121020004นายจตุรภัทร   คำโท1009595 ผ่าน ผ.
56121020005นายจิระศักดิ์   ภักดี1009595 ผ่าน ผ.
66121020006นายจิระศักดิ์   วงค์สุนา09595 ผ่าน  มผ.
76121020007นายฉัตรดนัย   สมน้อย1009595 ผ่าน ผ.
86121020008นายชนินทร์   ชื่นบุญชู1009595 ผ่าน ผ.
96121020010นายชาณัฐกฤต   ดำขำ1009595 ผ่าน ผ.
106121020011นายณัฐพงศ์   นามวงศ์1009595 ผ่าน ผ.
116121020012นายณัฐวุฒิ   พิกุล1009595 ผ่าน ผ.
126121020013นายณัฐวุฒิ   แก้วมั่น1009595 ผ่าน ผ.
136121020014นายณัฐิวุฒิ   แซ่เตีย1009595 ผ่าน ผ.
146121020015นายทรงพล   เท้าสาร1009595 ผ่าน ผ.
156121020016นางสาวทรายแก้ว   มุขสมบัติ1009595 ผ่าน ผ.
166121020017นายทัศพร   สำเภา1009595 ผ่าน ผ.
176121020018นายธนกร   รสจันทร์09595 ผ่าน  มผ.
186121020019นายธนพล   ทองจันทร์1009595 ผ่าน ผ.
196121020020นายธนัท   สุดเดช1009595 ผ่าน ผ.
206121020021นายธนากร   คูณภาค1009595 ผ่าน ผ.
216121020022นายธนากร   พวงเพ็ชร01595 ผ่าน  มผ.
226121020023นายธิตินันท์   เที่ยงตรง1004595 ผ่าน  มผ.
236121020024นายธีรเดช   คำเพาะ1009595 ผ่าน ผ.
246121020025นายนนทวัฒน์   วรพิมรัฐ1009595 ผ่าน ผ.
256121020027นายนาวิน   เสระทอง1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
266121020028นายพัทธนันท์   แสนสุข1009595 ผ่าน ผ.
276121020061นายเพชรทองแท้   ปิ่นทอง1009595 ผ่าน ผ.
286121020062นางสาวอารียา   แก่นดี1009595 ผ่าน ผ.
296121020063นายพรหมลิขิต   พรมสะอาด1004595 ผ่าน  มผ.
306121020064นางสาวอรอุมา   จันทะบุตร1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 29 ครั้ง