วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.16 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายสุทิน   ชูวา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121010035นายนนทวัฒน์   ทวียืน09595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
26121010101นายอภิชัย   เส้นเกษ09595 ผ่าน  มผ.
36121010102นายอภิชาติ   นนท์ศิริ1009595 ผ่าน ผ.
46121010103นายอภิชิต   ตู้ทอง09595 ผ่าน  มผ.
56121010104นายอภิรัฐ   หวังดี09595 ผ่าน  มผ.
66121010105นายอรรถพล   พิมพบุตร1009595 ผ่าน ผ.
76121010106นายอรุณพิพัฒน์   บัวผัน09595 ผ่าน  มผ.
86121010107นายอัชณีกร   เรือนพิมพ์1009595 ผ่าน ผ.
96121010108นายอัมรินทร์   ลือชา1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106121010109นายอัศนัย   สมชัย09595 ผ่าน  มผ.
116121010110นายอัษฎาวุฒิ   ดวงแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
126121010111นายอัษฎาวุฒิ   พลขันธุ์1009595 ผ่าน ผ.
136121010112นายอิทธิพล   สายสมบัติ1009595 ผ่าน ผ.
146121010113นายอิทธิเดช   ยอดคำ09595 ผ่าน  มผ.
156121010114นายเจษฎา   เลขนอก1009595 ผ่าน ผ.
166121010115นายเฉลิมศักดิ์   ฝักทอง1009595 ผ่าน ผ.
176121010116นายเชิดศักดิ์   มาลาเชื้อ1009595 ผ่าน ผ.
186121010118นายเอกพล   พึ่งป่า09595 ผ่าน  มผ.
196121010119นายวันเฉลิม   สีแดง09595 ผ่าน  มผ.
206121010122นายธนชล   คำล้าน09595 ผ่าน  มผ.
216121010123นายอนิรุต   พรชัย1009595 ผ่าน ผ.
226121010124นายประยงค์สิทธิ์   ทองแดง1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
236121010130นายธรรพ์ธร   สุภนานัย09595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 25 ครั้ง