วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.15 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายสุทิน   ชูวา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121010081นายศุภกร   เภาคำภา1009595 ผ่าน ผ.
26121010082นายศุภกิจ   บุตรโคตร1009595 ผ่าน ผ.
36121010083นายศุภชัย   บัวใหญ่1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
46121010084นายศุภชัย   สายบุญ1009595 ผ่าน ผ.
56121010085นายสราวุฒิ   ทองพุท1009595 ผ่าน ผ.
66121010086นายสายสมิง   บุดดี1009595 ผ่าน ผ.
76121010087นายสิทธิชัย   คำข่อง1009595 ผ่าน ผ.
86121010088นายสิทธิพล   ทองล้วน0595 ผ่าน  มผ.
96121010089นายสิทธิพล   ทาสีดำ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
106121010090นายสิทธิศักดิ์   ชาวตระการ1009595 ผ่าน ผ.
116121010091นายสิริภัทร์   นีระพจน์09595 ผ่าน  มผ.
126121010092นายสุขสันต์   วงค์ขันธ์0595 ผ่าน  มผ.
136121010093นางสาวสุทธิตา   เดชะคำภู09595 ผ่าน  มผ.
146121010094นายสุรเดช   คำห่อ1009595 ผ่าน ผ.
156121010095นายสุวนัย   ทิพเนตร1009595 ผ่าน ผ.
166121010096นายอธิพงษ์   พันธ์น้อย1009595 ผ่าน ผ.
176121010097นายอธิราช   ถนอมแก้ว09595 ผ่าน  มผ.
186121010098นายอนันต์   นำทอง1009595 ผ่าน ผ.
196121010099นายอนุชิต   ป้องชู1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
206121010100นายอพิชัย   ดอกคำ09595 ผ่าน  มผ.
216121010131นายประพันธ์ตรี   รุ่งเรือง09595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 30 ครั้ง