วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.14 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่อง
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121010061นายรณกฤต   ธนาสน์วกุล09595 ผ่าน  มผ.
26121010062นายรัฐติพงศ์   ชุมอาจ09595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
36121010063นายจิตติพัฒน์   คำสวัสดิ์09595 ผ่าน  มผ.
46121010064นางสาววรรณษา   สินชัย09595 ผ่าน  มผ.
56121010065นายวัชรพงศ์   คำใบ09595 ผ่าน  มผ.
66121010066นายวัชรพงศ์   วรรณวงษ์100595 ผ่าน  มผ.
76121010067นายวัชรพล   สุวรรณกูฎ1009595 ผ่าน ผ.
86121010068นายวัชระ   แวววงษ์1009595 ผ่าน ผ.
96121010069นายวัฒนา   เส้นเกษ09595 ผ่าน  มผ.
106121010070นายวิทยา   พาดี04095ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
116121010071นายวีระพงษ์   ไชยเหนือ1009595 ผ่าน ผ.
126121010072นายวีระพล   พูลไชย1009595 ผ่าน ผ.
136121010073นายวุฒิชัย   สายสมบัติ1009595 ผ่าน ผ.
146121010074นายวุฒิพร   ศรีจันดา1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
156121010075นายศราวุฒิ   บุญครอง1009595 ผ่าน ผ.
166121010076นายศักดิ์ธิชัย   ศรีสุทัศน์09595 ผ่าน  มผ.
176121010077นายศิขริน   พิมพ์จันทร์1009595 ผ่าน ผ.
186121010078นายศิขรินทร์   แพงดี0595 ผ่าน  มผ.
196121010079นายศิวกร   ทองเทพ09595 ผ่าน  มผ.
206121010080นายศิวกฤษฏิ์   อมรสิน09595 ผ่าน  มผ.
216121010129นายสฤษฎ์เกียรติ   แสนทวีสุข09595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 35 ครั้ง