วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.13 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่อง
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121010041นายปริญญา   ศรีสวรรณ09595 ผ่าน  มผ.
26121010042นายปริวัฏ   คำสวัสดิ์09595 ผ่าน  มผ.
36121010043นายปรีดา   นามวงษ์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
46121010044นายปัญญา   รอดจากเข็ญ1009595 ผ่าน ผ.
56121010045นายพลพล   ผลขาว1009595 ผ่าน ผ.
66121010046นายพลฤทธิ์   แสงมณี1009595 ผ่าน ผ.
76121010047นายพัฒนศักดิ์   แก้วดอน1009595 ผ่าน ผ.
86121010048นายพันธกานต์   เหรียญน้อย1009595 ผ่าน ผ.
96121010049นายพัสสน   ขันสอาด1009595 ผ่าน ผ.
106121010050นางสาวพิสมัย   มูลทรัพย์1009595 ผ่าน ผ.
116121010051นายพิเชษฐศักดิ์   พาเสมอ09595 ผ่าน  มผ.
126121010052นายพีรพัฒน์   ไชยผา1009595 ผ่าน ผ.
136121010053นายพูลสวัสดิ์   ชาวดอน1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
146121010054นายภัทรพงษ์   วงษ์ลา09595 ผ่าน  มผ.
156121010055นายภาณุพงศ์   คำแหง1009595 ผ่าน ผ.
166121010056นายภาณุวิชญ์   เบ็ญจศิริวรรณ09595 ผ่าน  มผ.
176121010057นายภูมิปราชญ์   จารุแพทย์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
186121010058นายภูวดล   แทนงิ้ว1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
ครั้งที่ 3 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
196121010059นายภูวนาถ   ทะโนลัพ1009595 ผ่าน ผ.
206121010060นายมิตรชัย   ชัยสวรรค์1009595 ผ่าน ผ.
216121010126นายนันทวัช   พูลทรัพย์09595 ผ่าน  มผ.
226121010127นายนนทการ   แสวงศิลป์05095 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 37 ครั้ง