วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.12 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายประสิทธิ์   ภูมั่น
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121010021นายทินกร   หอมเย็น1009595 ผ่าน ผ.
26121010022นายธนกร   บุญจวบ09595 ผ่าน  มผ.
36121010023นายธนกฤต   กิตะสาน1009595 ผ่าน ผ.
46121010024นายธนพล   บุญประเคน1009595 ผ่าน ผ.
56121010025นายธนภัทร์   ดำศิลป์1009595 ผ่าน ผ.
66121010026นายธนานันท์   ทองน้อย09595 ผ่าน  มผ.
76121010027นายธวัชชัย   นาคเกิด1009595 ผ่าน ผ.
86121010028นายธวัชชัย   สุดจันทา1009595 ผ่าน ผ.
96121010029นายธีรภัทร์   คงศรี09595 ผ่าน  มผ.
106121010030นายธีรภัทร์   เบ้าทอง1009595 ผ่าน ผ.
116121010031นายธีรวัฒน์   แร่ทอง1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
126121010032นายธีระภัทร   สำเภา1009595 ผ่าน ผ.
136121010033นายธีระภัทร์   สมพงค์1009595 ผ่าน ผ.
146121010034นายธีรเดช   ชาตรี1009595 ผ่าน ผ.
156121010036นายนาธาน   แสงแก้ว09595 ผ่าน  มผ.
166121010037นายนิติวุฒิ   แสวงดี1009595 ผ่าน ผ.
176121010038นายปฎิวัติ   กอมณี1009595 ผ่าน ผ.
186121010039นายปฏิพัทธ์   นาคูณ1009595 ผ่าน ผ.
196121010040นายปฏิวัติ   มั่งมี1009595 ผ่าน ผ.
206121010121นายภูวนาถ   เสาร์ขวัญ09595 ผ่าน  มผ.
216121010125นายฐปนวัฒน์   ศุภสุข09595 ผ่าน  มผ.
226121010128นายณัฐวุฒิ   ผุดผ่อง09595 ผ่าน  มผ.
236121010132นายชัยนิวัฒนา   ลาภมาก1009595 ผ่าน ผ.
246121010133นายพงศ์สุภา   วงษาสน1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.


จำนวนการเข้าดู = 44 ครั้ง