วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.11 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายประสิทธิ์   ภูมั่น
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16121010001นายกฤตพจน์   วงค์สอน1009595 ผ่าน ผ.
26121010002นายกฤษฎา   วิลามาตย์1009595 ผ่าน ผ.
36121010003นายกฤษฏาพร   รำแพน1009595 ผ่าน ผ.
46121010004นายกฤษณะ   ชุมภูสาย0595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
56121010005นายกัมปนาทศักดิ์   วงศ์ณรัตน์1009595 ผ่าน ผ.
66121010006นายกิตติยา   วงษาชัย1009595 ผ่าน ผ.
76121010007นายคมเพชร   คำใส1009595 ผ่าน ผ.
86121010008นายจักรกฤษ   โทนุสินธุ์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
96121010009นายจักรพรรณ   บุญดก1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106121010010นายจาตุรพงศ์   วงศ์สุข09595 ผ่าน  มผ.
116121010011นายจารุวัฒน์   ทรัพย์ศิริ1009595 ผ่าน ผ.
126121010012นายจารุวัฒน์   สายสมบัติ1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
136121010013นายจิรายุทธ   ครองบุญ1009595 ผ่าน ผ.
146121010014นายชยธร   เที่ยงลิ้ม0595 ผ่าน  มผ.
156121010015นายชาญวิทย์   ทองคำ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
166121010016นายณฐพงค์   โพธิจักร์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
176121010017นายณัฏฐภัทร   ต้นคำ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
186121010018นายณัฐกิตติ์   แก้วชุม1009595 ผ่าน ผ.
196121010019นายณัฐพล   สงแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
206121010020นายณัฐวุฒิ   ชมภูประเภท1002095ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
216121010120นายณัฐชานนท์   ฝักทอง1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 58 ครั้ง