วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มบค.21 สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสน
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16032040007นางสาวธัญญเรศ   พุ่มจันทร์909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
26032040017นางสาวธัญญลักษณ์   สร้อยคำ959595 ผ่าน ผ.
36032040018นางสาวนิติรัตน์   คำโสภา959595 ผ่าน ผ.
46032040019นายบารมี   คำอาจ909595 ผ่าน ผ.
56032040020นางสาวประสพพร   วิเศษคามินท์909595 ผ่าน ผ.
66032040021นางสาวพรทิพย์   สิงหธรรม959595 ผ่าน ผ.
76032040022นางสาวภาวิณี   โพธิบา959595 ผ่าน ผ.
86032040023นายมนตรี   แก้วแสง909595 ผ่าน ผ.
96032040024นางสาวสุจิตตา   แสนทวีสุข959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106032040025นายอนุศิษฐ์   เจโตนิพัทธ์909595 ผ่าน ผ.
116032040026นางสาวอรุณรัตน์   บุญงาม959595 ผ่าน ผ.
126032040029นางสาวสิริยากร   บุญซ้อน959595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 25 ครั้ง