วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น สบค.21 สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อครูที่ปรึกษา นายณัฐพล   เทพมา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16032040002นางสาวกันยาวรรณ   ประสานสอน959595 ผ่าน ผ.
26032040003นางสาวกำไลทิพย์   ชื่นอุรา959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
36032040004นางสาวขนิษฐา   สายสี959595 ผ่าน ผ.
46032040005นางสาวชนาพร   แสงโสม959595 ผ่าน ผ.
56032040006นางสาวชุติมา   จันทวี959595 ผ่าน ผ.
66032040008นางสาวธันยพร   พุ่มจันทร์959595 ผ่าน ผ.
76032040009นางสาวนภาพร   ทองคำ959595 ผ่าน ผ.
86032040010นายนิธิ   จันทร์เวียง959595 ผ่าน ผ.
96032040011นางสาวปรางค์ทิพย์   มาลาวัลย์959595 ผ่าน ผ.
106032040012นางสาวพรพรรณ   ฟักเงิน959595 ผ่าน ผ.
116032040013นางสาวพิมรพัฒน์   คำดี959595 ผ่าน ผ.
126032040014นางสาวพิไลวรรณ์   ผิวอ้วน959595 ผ่าน ผ.
136032040015นางสาวรัตติยากร   กล้าหาญ959595 ผ่าน ผ.
146032040016นายวรายุทธ   บุญขาว959595 ผ่าน ผ.
156032040027นางสาวบัวแก้ว   อาภรณ์ศรี959595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 20 ครั้ง