วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มบบ.21 สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ชื่อครูที่ปรึกษา นางณัฐวดี   จันทร์ทรง
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16032010001นางสาวกนกวรรณ   ชมบูรณ์959595 ผ่าน ผ.
26032010003นางสาวนิตยา   ทองสาว959595 ผ่าน ผ.
36032010016นางสาวอรพรรณ   สุรันต์959595 ผ่าน ผ.
46032010019นางสาวเจนจิรา   วงษ์วรรณ์1009595 ผ่าน ผ.
56032010020นางสาวเมทนี   จำปาแพง909595 ผ่าน ผ.
66032010022นางสาวกมลชนก   ขวัญรักษ์1009595 ผ่าน ผ.
76032010024นางสาวกัญญาพัชร   ดวงสินธุ์1009595 ผ่าน ผ.
86032010025นางสาวจิราพร   บุญชิต959595 ผ่าน ผ.
96032010026นางสาวจุฑามาศ   แก่นคำ909595 ผ่าน ผ.
106032010027นางสาวชนัญชิดา   นารีรัตน์859595 ผ่าน ผ.
116032010028นางสาวนัทธมน   โคตรสิน1009595 ผ่าน ผ.
126032010029นางสาวทัศชวรรณ   เค้ามูล959595 ผ่าน ผ.
136032010030นางสาวบุญสิตา   เครื่องคำ1009595 ผ่าน ผ.
146032010031นางสาวบุษกร   เครื่องคำ1009595 ผ่าน ผ.
156032010032นางสาวปทุมภรณ์   จิตทวี1009595 ผ่าน ผ.
166032010033นางสาวปริษา   เทพราชา959595 ผ่าน ผ.
176032010034นางสาวพรฤทัย   ดาลาด859595 ผ่าน ผ.
186032010035นายพีระวัฒน์   สมเสาร์859595 ผ่าน ผ.
196032010036นางสาวภัทรกันย์   สุขเนตร859595 ผ่าน ผ.
206032010037นางสาวมณิสรา   คำสิน1009595 ผ่าน ผ.
216032010038นางสาวมณียงค์   คงดี909595 ผ่าน ผ.
226032010039นางสาวมยุรฉัตร   สมวัย909595 ผ่าน ผ.
236032010040นางสาวรสริน   สุดเดช859595 ผ่าน ผ.
246032010042นางสาวรุ่งรัตน์   จำปาศรี1009595 ผ่าน ผ.
256032010044นางสาววันวิสา   เยือกเย็น909595 ผ่าน ผ.
266032010045นางสาววารีสถาพร   พิลาบุตร909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
276032010046นางสาววิไลพร   ชุมนวน859595 ผ่าน ผ.
286032010047นางสาววิไลวรรณ   คำประภา1009595 ผ่าน ผ.
296032010048นางสาวกัญญาณัฐ   ดวงสินธุ์1009595 ผ่าน ผ.
306032010049นางสาวสุรางคณา   สายจรัญ959595 ผ่าน ผ.
316032010050นางสาวอรพรรณ   ยืนมั่น1009595 ผ่าน ผ.
326032010051นางสาวอรวรรณ   ปัญญารถ1009595 ผ่าน ผ.
336032010053นางสาวเจนจิรา   คนกลาง959595 ผ่าน ผ.
346032010054นางสาวเพ็ญพิชญา   ตู้จำรูญ909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
356032010055นางสาวศิริวิมล   ศรีพรหม859595 ผ่าน ผ.
366032010056นางสาวเอื้อนจิตร   ทองเทพ1009595 ผ่าน ผ.
376032010057นางสาวมาริษา   สมพงค์959595 ผ่าน ผ.
386032010058นายณัฐวัตร   ทองหล่อ959595 ผ่าน ผ.
396032010060นางสาววรรณพร   หลักคำ1009595 ผ่าน ผ.
406032010061นางสาววศิรา   อ่อนสา859595 ผ่าน ผ.
416032010062นางสาวเมตตา   เสนคำ909595 ผ่าน ผ.
426032010064นางสาวพนิตพร   บุญถม1009595 ผ่าน ผ.
436032010066นางสาวนุชรินทร์   ขวัญคำ859595 ผ่าน ผ.
446032010069นางสาวจุฬารัตน์   ขำตา1009595 ผ่าน ผ.
456032010070นางสาวรัตน์ติญาภรณ์   อธิเวศ909595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 35 ครั้ง