วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น สบบ.21 สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ชื่อครูที่ปรึกษา นางณัฐวดี   จันทร์ทรง
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16032010004นางสาวน้ำฝน   นนท์ศิริ859595 ผ่าน ผ.
26032010006นางสาวปิยะนา   แสนทวีสุข859595 ผ่าน ผ.
36032010007นางสาวภาวินี   นาคูณ859595 ผ่าน ผ.
46032010008นางสาวรุ่งฤดี   บุญพงษ์859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
56032010009นางสาววรรณพร   คีรีเขียว909595 ผ่าน ผ.
66032010010นางสาวสายธาร   โสภาพิมพ์959595 ผ่าน ผ.
76032010011นางสาวสุดาพร   เดชะคำภู909595 ผ่าน ผ.
86032010012นางสาวสุดารัตน์   สุกใส1009595 ผ่าน ผ.
96032010013นางสาวสุทธิดา   สมยา1009595 ผ่าน ผ.
106032010014นางสาวสุพัตรา   จันทะเวช859595 ผ่าน ผ.
116032010015นางสาวสุวนันท์   มัทราช1009595 ผ่าน ผ.
126032010017นางสาวญาณิศา   สายรอด909595 ผ่าน ผ.
136032010018นางสาวอริสา   จิตทวี1009595 ผ่าน ผ.
146032010021นางสาวไอรัตดา   สายสมบัติ1009595 ผ่าน ผ.
156032010043นางสาววชิรวดี   นำภา859595 ผ่าน ผ.
166032010059นางสาวจันทร์เพ็ญ   ไชยเหนือ1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 25 ครั้ง