วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มอว.21 สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายณรงค์เดช   เสนาะ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16031280001นางสาวพรภิรมย์   มาสงค์1009595 ผ่าน ผ.
26031280003นางสาวรมย์นลิน   ยุทธรัตน์1009595 ผ่าน ผ.
36031280005นายวุฒิชัย   วอทอง1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 17 ครั้ง