วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มออ.21 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายเสกสรรค์   สิงทิศ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16031050017นางสาวกนกอร   พุ่มจันทร์899595 ผ่าน ผ.
26031050018นายจักริน   อินทจักร889595 ผ่าน ผ.
36031050022นางสาวศิริรัตน์   คำศิริ879595 ผ่าน ผ.
46031050023นายศิวพงษ์   แสวงดี855095 ผ่าน  มผ.
56031050024นางสาวสิริกัญญา   ดอนโค899595 ผ่าน ผ.
66031050026นายอิทธิเดช   จันทร์ลือชัย909595 ผ่าน ผ.
76031050027นางสาวปรารถนา   เมธาสิงห์869595 ผ่าน ผ.
86031050028นายพงศธร   เพิ่มดี909595 ผ่าน ผ.
96031050029นายมารุต   พินิจ859595 ผ่าน ผ.
106031050030นายวีระพงษ์   สีวะสา909595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 22 ครั้ง