วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น สออ.21 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายเสกสรรค์   สิงทิศ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16031050002นายธนัชชา   โซ่มาลา822595 ผ่าน  มผ.
26031050003นายธนากร   ชินโชติ879595 ผ่าน ผ.
36031050004นายธวัชชัย   พิมพ์จันทร์939595 ผ่าน ผ.
46031050005นายธีรวัฒน์   เสนาชัย869595 ผ่าน ผ.
56031050006นายพงศธร   จำปาแพง852595 ผ่าน  มผ.
66031050007นายภานุวัฒน์   ทองจำปา909595 ผ่าน ผ.
76031050008นายวงศธร   สารวงษ์855595 ผ่าน  มผ.
86031050009นายวีระศักดิ์   ศิริพันธ์939595 ผ่าน ผ.
96031050010นายศราวุฒิ   เซ็นกลาง959595 ผ่าน ผ.
106031050011นางสาวศิริวิไล   สายบุญ909595 ผ่าน ผ.
116031050012นายสราวุฒิ   เผ้าหอม855595 ผ่าน  มผ.
126031050013นายสันติพงค์   ศิริพันธ์809595 ผ่าน ผ.
136031050014นายสิริชัย   กองเพชร824095 ผ่าน  มผ.
146031050015นางสาวสุระธิดา   นามเจริญ959595 ผ่าน ผ.
156031050016นางสาวอังสนาพร   โหง่นแก้ว959595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 23 ครั้ง