วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มอฟ.21 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายณัฐพล   ทองทับ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16031040001นายกฤษณพงศ์   ทองโบราณ857595 ผ่าน ผ.
26031040005นายชาญชัย   เชียงสาพันธ์857595 ผ่าน ผ.
36031040019นายกตาธิการ   แก่นจันทร์907595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
46031040021นายก้าวไกล   เสมอใจ807595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
56031040023นายชัยชนะ   จันทร์ส่อง807095 ผ่าน ผ.
66031040024นายทัชนากร   แก่นอ้วน887595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
76031040025นายทัศนัย   ผลขาว807595 ผ่าน ผ.
86031040026นายนพดล   วงศ์กลม807595 ผ่าน ผ.
96031040027นายบดินทร์   บุญศิริ807595 ผ่าน ผ.
106031040029นายปรเมศ   วงค์ผาบุตร807595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
116031040030นายปิยะบุตร   สืบเชื้อ807595 ผ่าน ผ.
126031040031นายมนัสชัย   ผิวพงษ์907595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
136031040032นายสันติสุข   เมฆบุตร887595 ผ่าน ผ.
146031040033นายสิรภพ   บุญจูง807595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 3 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 4 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 5 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 6 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 7 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
156031040034นายอัศฎายุทธ   อุส่าห์ดี857595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
166031040035นายเจษฎา   คำวงศ์857595 ผ่าน ผ.
176031040037นายอนันต์   ชมภูแสน807595 ผ่าน ผ.
186031040038นายวิชิต   ชายแก้ว000 ผ่าน  มผ.
196031040039นายจรูญโรจน์   ดวงใจ807595 ผ่าน ผ.
206031040040นายสุภัทรชัย   นีระพงศ์887595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
216031040042นายอภิสิทธิ์   สุขสำราญ807595 ผ่าน ผ.
226031040043นายอรรถโกวิท   บุญศรี807595 ผ่าน ผ.
236031040044นายเกียรติศักดิ์   กฤษเนตร887095 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 28 ครั้ง