วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น สอฟ.21 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาว
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16031040002นายกิตติวัฒน์   โพธิ์งาม1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
26031040003นายคมเพชร   พันธ์สุข959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
36031040004นายชัยสิทธิ์   เค้าทอง859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
46031040006นายชาตรี   ต้นสิน959595 ผ่าน ผ.
56031040007นายทวีศักดิ์   ทนดี1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
66031040008นายทศพร   มูลทา909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
76031040009นายธนากร   สีสุขทอ1009595 ผ่าน ผ.
86031040010นายธวัช   จิตทวี909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
96031040012นายธีระพล   ทองลึม1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106031040013นายนครินทร์   ยานยงค์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
116031040014นายนนทวัฒน์   พรมสุข959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
126031040015นายวิษณุ   ยังวงษ์909595 ผ่าน ผ.
136031040016นายศุภกร   ศรีแก้ว1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
146031040018นายอนุวัฒน์   ชูรัตน์854595 ผ่าน  มผ.
156031040036นายดำรงค์   วิมนพันธ์854095 ผ่าน  มผ.
166031040041นายกฤษณพงศ์   คำสิน859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.


จำนวนการเข้าดู = 29 ครั้ง