วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มอย.21 สาขางาน เทคนิคยานยนต์ สาขาวิชา เครื่องกล ชื่อครูที่ปรึกษา นายดุษฎี   ปฏิโชติ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16031010014นายภาคภูมิ   อัมระปาล809595 ผ่าน ผ.
26031010024นายสมประสงค์   สุโภภาค805595 ผ่าน  มผ.
36031010028นายอรุณสวัสดิ์   ล้ำสัน809595 ผ่าน ผ.
46031010030นายอาทิตย์   เสมอใจ805595 ผ่าน  มผ.
56031010033นายจุฑาธร   ถนอมพงษ์909595 ผ่าน ผ.
66031010034นายชยานันท์   ดรุณพันธ์859595 ผ่าน ผ.
76031010035นายณัฐพล   ท้าวมา959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
86031010037นายภักดี   ขวัญคำ989595 ผ่าน ผ.
96031010038นายมงคล   เที่ยงตรง959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106031010039นายมั่นคง   ทองสมุทร803095 ผ่าน  มผ.
116031010040นายวรวุฒิ   ทองเนื้อ959595 ผ่าน ผ.
126031010041นายวัชรพล   พินิจ959595 ผ่าน ผ.
136031010042นายวีรวัฒน์   อรบุตร909595 ผ่าน ผ.
146031010043นายสุขสันต์   ก้อนฝ้าย855595 ผ่าน  มผ.
156031010044นายอติชาติ   ฝางคำ859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
166031010045นายอธิปัตย์   พุทธถนอม809595 ผ่าน ผ.
176031010046นายอภิรัฐ   หาแก้ว909595 ผ่าน ผ.
186031010047นายอานนท์   คำแหง959595 ผ่าน ผ.
196031010051นายฉัตรชัย   ชาวพิจิตร859595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 64 ครั้ง