วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น สอย.21 สาขางาน เทคนิคยานยนต์ สาขาวิชา เครื่องกล ชื่อครูที่ปรึกษา นายดุษฎี   ปฏิโชติ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16031010001นายกิตตินันท์   ใจก่ำ989595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
26031010002นายจตุรพล   ศรีจันดา959595 ผ่าน ผ.
36031010003นายจันทรวัฒน์   เจริญศรี989595 ผ่าน ผ.
46031010005นายฐากูร   เรือนเจริญ999595 ผ่าน ผ.
56031010006นายณครินทร์   ศรีงาม924595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 3 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 4 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
66031010007นายทวนทอง   แสนโสม939595 ผ่าน ผ.
76031010008นายธีรวุฒิ   ชินบุตร939595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
86031010009นายนพพล   พันที939595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
96031010010นายบดินทร์   แก้วจันทร์949595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106031010011นายบุญธรรม   สุพล959595 ผ่าน ผ.
116031010012นายปฏิภาณ   การสร้าง939595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
126031010013นายพรรษา   อวดห้าว979595 ผ่าน ผ.
136031010015นายภูมินทร์   แสงแก้ว894095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
146031010016นายภูวนัย   ทุมมา959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
156031010017นายลิขิต   โคตรสมบัติ909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
166031010018นายวรกรณ์   นนท์ศิริ909595 ผ่าน ผ.
176031010019นายวิชิต   หาทรัพย์909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
186031010020นายวีระพันธ์   เจือจันทร์909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
196031010021นายศรัณย์ภัทร   หอมทรัพย์949595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
206031010022นายศรายุทธ   เกตุวัตร959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
216031010023นายศุภโชค   ทองขาว1009595 ผ่าน ผ.
226031010025นายสุนทร   บัวเทศ944595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
236031010026นายสุบรรณ   เรือนเงิน895595 ผ่าน  มผ.
246031010027นายสุวิชา   พรหมดี949595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
256031010029นายอลงกรณ์   ดวงคำ959595 ผ่าน ผ.
266031010031นายเสกสรร   นาดอน989595 ผ่าน ผ.
276031010032นายเอกณรงค์   วงษาสน989595 ผ่าน ผ.
286031010036นายพงศธร   รักด่านกลาง959595 ผ่าน ผ.
296031010049นายพนมวัลย์   กิ่งทอง959595 ผ่าน ผ.
306031010050นายธนกร   พันธ์เสาร์969595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
316031010053นายอรุณแสง   เต็มดี959595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 115 ครั้ง