วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พค.22 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวปนัดดา   อุ่นกาย
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16022040031นางสาวพรนภา   ลิ้วทอง909595 ผ่าน ผ.
26022040034นางสาวพิจิตรา   พรมดี929595 ผ่าน ผ.
36022040035นางสาวพิมพิกา   บุญชิต1009595 ผ่าน ผ.
46022040036นางสาวภัคจิรา   กำไลงาม909595 ผ่าน ผ.
56022040037นางสาวมยุรี   คำแหง909595 ผ่าน ผ.
66022040039นางสาวมิลตรา   พลศรี959595 ผ่าน ผ.
76022040041นางสาวรัชฎาพร   เพียรมั่น909595 ผ่าน ผ.
86022040043นางสาววรดา   สิงห์ละ929595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
96022040044นางสาววิชญาดา   หาริวร1009595 ผ่าน ผ.
106022040046นางสาวศิราณี   เห็มภาค1009595 ผ่าน ผ.
116022040049นางสาวศิริลักษณ์   คำสวัสดิ์989595 ผ่าน ผ.
126022040050นางสาวศุภรักษ์   คุตนา1009595 ผ่าน ผ.
136022040051นางสาวสุดารัตน์   ชาญจิตร1009595 ผ่าน ผ.
146022040052นางสาวสุทธิลักษณ์   สวัสดิ์หรรษา989595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
156022040053นางสาวสุพัตรา   สายโรจน์909595 ผ่าน ผ.
166022040054นางสาวสุพิชญา   จันทะแจ่ม909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
176022040055นางสาวสุภาวดี   ชาญจิตร909595 ผ่าน ผ.
186022040057นางสาวสุวิมล   ตราชู909595 ผ่าน ผ.
196022040058นางสาวอรพิน   แสนทวีสุข1009595 ผ่าน ผ.
206022040059นางสาวอาริสา   บุญทอง929595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
216022040060นางสาวเปรมฤดี   ติดตัง1009595 ผ่าน ผ.
226022040061นางสาวเพ็ญณี   นนท์ศิริ909595 ผ่าน ผ.
236022040066นางสาวจิราวรรณ   บัวใหญ่80595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
246022040068นางสาวอรอนงค์   บุญล้อม1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 16 ครั้ง