วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พค.21 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงิน
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16022040001นางสาวกนกวรรณ   ดอนชาติ1009595 ผ่าน ผ.
26022040002นางสาวกัลยา   พันธ์เพ็ง1009595 ผ่าน ผ.
36022040003นางสาวจิตรกัญญา   มั่นทน1009595 ผ่าน ผ.
46022040004นางสาวจิราภรณ์   วันหมัด1009595 ผ่าน ผ.
56022040005นางสาวจิลัดดา   หาทรัพย์1004595 ผ่าน  มผ.
66022040007นางสาวญดาพร   ดุจดา1009595 ผ่าน ผ.
76022040010นางสาวณัฐริกา   คงทน03095 ผ่าน  มผ.
86022040011นางสาวณิชาภัทร   คงคาโชติ1009595 ผ่าน ผ.
96022040012นางสาวดอกรัก   ชมภูทิพย์1009595 ผ่าน ผ.
106022040013นายธนภัทร   สุดสี1009595 ผ่าน ผ.
116022040015นางสาวธิดาขวัญ   คำล้าน1009595 ผ่าน ผ.
126022040016นางสาวธิดารัตน์   ส่วนมี1009595 ผ่าน ผ.
136022040017นางสาวนนทิราพร   สมพร1009595 ผ่าน ผ.
146022040018นางสาวนฤมล   นันทะบุตร1003095 ผ่าน  มผ.
156022040020นางสาวนาถติยา   ศิลา1009595 ผ่าน ผ.
166022040023นางสาวนิภาพร   บุญตาม1009595 ผ่าน ผ.
176022040025นางสาวน้ำฝน   ณะอุบล1009595 ผ่าน ผ.
186022040026นางสาวน้ำฝน   ดวงบุปผา1009595 ผ่าน ผ.
196022040029นางสาวพกาวรรณ   ทองสวัสดิ์1009595 ผ่าน ผ.
206022040030นางสาวพรนภา   ภูมิวงศ์1009595 ผ่าน ผ.
216022040067นางสาวอุบลวรรณ   สีแสด1002595 ผ่าน  มผ.
226022040071นางสาวสุกัญญา   คุตนา1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 24 ครั้ง