วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พบ.22 สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวทักษพร   จรลอง
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16022010039นางสาวรัญชนา   แก่นจันทร์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
26022010040นางสาวรัตนา   พุฒซ้อน1009595 ผ่าน ผ.
36022010041นางสาววนัสนันท์   ทองเหลี่ยม1009595 ผ่าน ผ.
46022010042นางสาววรรณภา   อรัญกูล1009595 ผ่าน ผ.
56022010043นางสาววัลลภา   คำเพียน844095 ผ่าน  มผ.
66022010044นางสาววิภาดา   ขันแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
76022010045นางสาววิลาสิณี   คมขำ1009595 ผ่าน ผ.
86022010046นางสาววิไลพร   วังคีรี1009595 ผ่าน ผ.
96022010047นางสาววิไลรัตน์   ทองเทพ1009595 ผ่าน ผ.
106022010048นางสาวสิรินภา   วรพิมรัตน์929595 ผ่าน ผ.
116022010053นางสาวสุดารัตน์   ถนอมทอง1009595 ผ่าน ผ.
126022010054นางสาวสุดารัตน์   สุขสด1009595 ผ่าน ผ.
136022010055นางสาวสุธัญญา   ทองอ่อน1009595 ผ่าน ผ.
146022010058นางสาวสุนิตา   เบ้างาม1009595 ผ่าน ผ.
156022010059นางสาวสุภัสสร   นาคูณ1009595 ผ่าน ผ.
166022010060นางสาวสุภาดา   หาแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
176022010061นางสาวสุภาวรรณ   พันธ์คำ1009595 ผ่าน ผ.
186022010062นางสาวหทัยกาญจน์   คูณภาค889595 ผ่าน ผ.
196022010063นางสาวหทัยทิพย์   บันลือ869595 ผ่าน ผ.
206022010064นางสาวอนุชิดา   ชินมาศ1009595 ผ่าน ผ.
216022010065นางสาวอรทัย   ก้อนหิน1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
226022010066นางสาวอรัญญา   เต็มดี1009595 ผ่าน ผ.
236022010068นางสาวอาธิติยา   พุ่มจันทร์1009595 ผ่าน ผ.
246022010069นายอานันต์   บุญครอง1009595 ผ่าน ผ.
256022010071นางสาวอำพร   วงศ์ตรี1009595 ผ่าน ผ.
266022010072นางสาวเนตรนภา   ธรรมนาม1009595 ผ่าน ผ.
276022010073นางสาวเบญจมาศ   รัตนะอุดม1009595 ผ่าน ผ.
286022010074นางสาวเยาวพา   ผาดี1009595 ผ่าน ผ.
296022010075นางสาวแคทรียา   เค้าทอง1009595 ผ่าน ผ.
306022010076นางสาวโศรดา   ขุนรินชา1009595 ผ่าน ผ.
316022010078นางสาวปวีณา   สาขา1009595 ผ่าน ผ.
326022010080นางสาวอารียา   พันธ์คำ1009595 ผ่าน ผ.
336022010081นางสาวรัชนี   ต้นสิน1009595 ผ่าน ผ.
346022010082นางสาวเปรมฤดี   ผลดก1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 13 ครั้ง