วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พบ.21 สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16022010001นางสาวกชกร   ฝอยทอง809595 ผ่าน ผ.
26022010002นางสาวกนกวรรณ   คำสวัสดิ์809595 ผ่าน ผ.
36022010003นางสาวกนกวรรณ   ปิ่นมณี809595 ผ่าน ผ.
46022010005นางสาวกวินทิพย์   บุญวัง809595 ผ่าน ผ.
56022010006นางสาวกัญญาณี   เกษียร809595 ผ่าน ผ.
66022010007นางสาวจันทร์เพ็ญ   ต้นโพธิ์809595 ผ่าน ผ.
76022010008นางสาวจิตติมา   กอบทอง809595 ผ่าน ผ.
86022010009นางสาวจินดาพร   แสนสีสงฆ์809595 ผ่าน ผ.
96022010010นางสาวจิราพร   มากดี809595 ผ่าน ผ.
106022010011นางสาวจีรภา   แสงทอง809595 ผ่าน ผ.
116022010012นางสาวชลธิชา   บุญอุ้ย809595 ผ่าน ผ.
126022010013นางสาวชไมพร   สายยืน809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
136022010015นางสาวฐิติยา   เสือเดช809595 ผ่าน ผ.
146022010016นางสาวมินตรา   สุกใส809595 ผ่าน ผ.
156022010017นางสาวดาราวรรณ   สุรันต์809595 ผ่าน ผ.
166022010018นางสาวทัศนีย์   ท่อนทอง809595 ผ่าน ผ.
176022010019นางสาวทิพวรรณ   หงษ์สามารถ809595 ผ่าน ผ.
186022010020นางสาวนริศรา   บุญวัง809595 ผ่าน ผ.
196022010021นางสาวนันธิยา   สีดา809595 ผ่าน ผ.
206022010022นางสาวปณิดา   บุญจริง809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
216022010023นางสาวปทุมทิพย์   ธรรมรักษ์809595 ผ่าน ผ.
226022010024นางสาวปภัสสร   สิงห์เรือง809595 ผ่าน ผ.
236022010025นางสาวปรางทิพย์   ดวงจำปา809595 ผ่าน ผ.
246022010026นางสาวปราณี   พจชนะ809595 ผ่าน ผ.
256022010027นายปริญญา   พึ่งพา809595 ผ่าน ผ.
266022010028นางสาวปริศนา   พูนกระโทก809595 ผ่าน ผ.
276022010029นางสาวปวีณา   เดชฤทธิ์809595 ผ่าน ผ.
286022010030นางสาวปาลิตา   แสงเขียว809595 ผ่าน ผ.
296022010031นางสาวปิยวรรรณ   คำงาม809595 ผ่าน ผ.
306022010033นางสาวพรรภัทษา   กองแก้ว809595 ผ่าน ผ.
316022010034นางสาวพัชรินทร์   กิ่งจันทร์809595 ผ่าน ผ.
326022010035นางสาวมัทนาษา   สมชัย809595 ผ่าน ผ.
336022010036นางสาวมานิตา   ศรีจำปา809595 ผ่าน ผ.
346022010037นางสาวรจนา   จันทร์สอน809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
356022010038นางสาวรัชนี   ศรีพิกุล809595 ผ่าน ผ.
366022010077นางสาวนิตยา   สมพงค์809595 ผ่าน ผ.
376022010079นางสาวสุธิดา   ผิวผ่อง809595 ผ่าน ผ.
386022010083นางสาวทิพวรรณ   แสงอาจ809595 ผ่าน ผ.
396022010085นางสาวณัฐกานต์   ซึ่งพรม809595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 29 ครั้ง