วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชค.21 สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายตฤณกร   จันทร์นวม
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021280001นางสาวกัญญารัตน์   ธงศิลา839595 ผ่าน ผ.
26021280002นางสาวกัลยาณี   เข็มรักษ์1009595 ผ่าน ผ.
36021280003นางสาวกาญจนา   ขลุ่ยแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
46021280005นายทรัพย์สถิตย์   อูบทอง1009595 ผ่าน ผ.
56021280006นางสาวธิดารัตน์   คุ้นเคย09595 ผ่าน  มผ.
66021280007นายธีระ   ค่ำคูณ784095 ผ่าน  มผ.
76021280008นางสาวประภัสศร   บุญชิต1009595 ผ่าน ผ.
86021280009นายพิพัฒน์   ชุมใหญ่1009595 ผ่าน ผ.
96021280010นายพิเชษฐ์   แสนโสม899595 ผ่าน ผ.
106021280011นางสาวยุพิน   ไพศรี1009595 ผ่าน ผ.
116021280012นายราเชนท์   พูลทอง1009595 ผ่าน ผ.
126021280013นางสาวรุ่งทิวา   แสงทอง949595 ผ่าน ผ.
136021280014นายวิชญ์พล   แสนทวีสุข1009595 ผ่าน ผ.
146021280015นางสาวศิริลักษณ์   ทองพิทักษ์899595 ผ่าน ผ.
156021280016นายสุทธิพงษ์   สอนสา1009595 ผ่าน ผ.
166021280017นางสาวสุนิสา   โชคดี949595 ผ่าน ผ.
176021280018นางสาวอรินดา   กิ่งทอง1009595 ผ่าน ผ.
186021280019นางสาวอริสา   ทองพิมพ์1009595 ผ่าน ผ.
196021280020นางสาวอานุธิดา   สมใส949595 ผ่าน ผ.
206021280021นางสาวปัตธิพร   แนนเคน1009595 ผ่าน ผ.
216021280022นางสาวชนิดาภรณ์   พิมา09595 ผ่าน  มผ.
226021280024นางสาววราภรณ์   จากรัมย์949595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 12 ครั้ง