วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชอ.22 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021050021นายภาณุวัฒน์   วรรณจิตร809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
26021050022นายฤทธิไกร   มั่นวงค์809595 ผ่าน ผ.
36021050024นายวิศรุต   ธานี809595 ผ่าน ผ.
46021050025นายสมปรารถนา   ชุมนวน909595 ผ่าน ผ.
56021050026นายสุภากรณ์   ชาวดอน909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
66021050027นายอนุชา   วังแก้ว909595 ผ่าน ผ.
76021050029นายอนุชิต   พิมพ์สวัสดิ์809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
86021050030นายอนุสรณ์   ทองหมื่น804095ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
96021050032นายอภิชาติ   จันพิรักษ์909595 ผ่าน ผ.
106021050033นายอรุณพงษ์   พานิตชีวิต909595 ผ่าน ผ.
116021050034นายอรุณสวัสดิ์   คำมา909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
126021050035นายเกียรติพันธุ์   ยุติรักษ์909595 ผ่าน ผ.
136021050036นายเอกฤทธิ์   คชินทร909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
146021050038นายไชยวัฒน์   สุดโคตร909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
156021050040นายไพศาล   ผลสินธ์804595 ผ่าน  มผ.
166021050041นายเกรียงไกร   วงษาเคน909595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 23 ครั้ง