วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชอ.21 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021050002นายกิตติพันธ์   ทองใส909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
26021050004นายจักรพันธุ์   แก้วชุม909595 ผ่าน ผ.
36021050005นายชนิตพล   อย่างสวย909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
46021050006นายฐานันดร   คำห่อ909595 ผ่าน ผ.
56021050007นายณรงค์   แก้วเชื่อม909595 ผ่าน ผ.
66021050009นายตะวัน   ทองทิพย์909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
76021050010นายถาวร   ไชยโกฎิ909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
86021050011นายธนากร   คำแฝง909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
96021050012นายธนานุวัฒน์   สวรรค์ตรานนท์909595 ผ่าน ผ.
106021050013นายธันวา   นาจาด909595 ผ่าน ผ.
116021050015นายนพดล   ทรายทอง909595 ผ่าน ผ.
126021050016นายบุญฤทธิ์   ศักดิ์ศรี909595 ผ่าน ผ.
136021050018นายพรชัย   คุ้ยพุ่ม909595 ผ่าน ผ.
146021050019นายพานิช   บุญจูง805595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
156021050042นายมนไท   พูลประดิษฐ์804095 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 34 ครั้ง