วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชฟ.22 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายสุชีวิน   พุฒผา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021040023นายภาณุพงศ์   แสนทวีสุข809595 ผ่าน ผ.
26021040024นายภูมิวมินทร์   กงซุย809595 ผ่าน ผ.
36021040025นายภูมิอนันต์   ขันคำ809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
46021040026นายรัชพล   สีหมอก1009595 ผ่าน ผ.
56021040027นายวชิราวุธ   พวงพันธ์809595 ผ่าน ผ.
66021040028นายวรรณชัย   ทองลุม809595 ผ่าน ผ.
76021040029นายวัชรินทร์   ดวงหม่อง1009595 ผ่าน ผ.
86021040030นายวัฒนชัย   ใบแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
96021040031นายวุฒิสิทธิ์   แสนทวีสุข1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106021040032นายศรันย์   นามพิมพ์809595 ผ่าน ผ.
116021040034นายศักดิ์ชาย   พรรณาภพ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
126021040035นายศุกลวัฒน์   ศิลาชัย809595 ผ่าน ผ.
136021040036นายสมพร   ดวงแก้ว809595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
146021040037นายสันติสุข   บุญเดช809595 ผ่าน ผ.
156021040039นายสุธารักษ์   พรหมดี809595 ผ่าน ผ.
166021040040นายสุรชัย   ยุวบุตร1009595 ผ่าน ผ.
176021040042นายอภิวัฒน์   แผ่นคำ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
186021040043นายเกสรา   ศักดิ์สร้อย809595 ผ่าน ผ.
196021040044นายเจษฎา   สาระชาติ1009595 ผ่าน ผ.
206021040049นายสิทธินนท์   สุขเสมอ809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
216021040050นายสิทธิชัย   เรืออาจ809595 ผ่าน ผ.
226021040055นายศุภชัย   อยู่สุข09595 ผ่าน  มผ.
23ุ602104005นายนาย ศุภชัย   อยู่สุข0 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 28 ครั้ง