วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชฟ.21 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายสุชีวิน   พุฒผา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021040001นายกิตติกร   สนมา1009595 ผ่าน ผ.
26021040002นายจักรพงศ์   มิ่งขวัญ1009595 ผ่าน ผ.
36021040003นายฉลาด   ทองเทพ1009595 ผ่าน ผ.
46021040004นายณัฏฐกฤติ   อุดมสาย809595 ผ่าน ผ.
56021040005นายณัฐพล   ทองนุ่ม1009595 ผ่าน ผ.
66021040006นายทรายุทธ   ทรัพย์ศิริ1009595 ผ่าน ผ.
76021040007นายทศพร   ชูทอง1009595 ผ่าน ผ.
86021040009นายทีฆายุ   ลอยหา1009595 ผ่าน ผ.
96021040010นายธนพล   ผ่องแผ้ว1009595 ผ่าน ผ.
106021040011นายธนัทชัย   ญาวงศ์809595 ผ่าน ผ.
116021040012นายธรรมรักษ์   นาจาน1009595 ผ่าน ผ.
126021040016นายนนทวัฒน์   นันทะมิตร809595 ผ่าน ผ.
136021040017นายนพนัย   แสงทอง1009595 ผ่าน ผ.
146021040018นายนัทธพงค์   พาสุข1009595 ผ่าน ผ.
156021040019นายประเสริฐสิน   คงตางาม1009595 ผ่าน ผ.
166021040021นายพิชิตชัย   มั่นการ1009595 ผ่าน ผ.
176021040022นายพีรเดช   สารสม809595 ผ่าน ผ.
186021040051นายทินกร   ค่ำคูณ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
196021040053นายวีระพงษ์   ยาเสร็จ1009595 ผ่าน ผ.
206021040054นายรณชัย   บุญเกลี้ยง1009595 ผ่าน ผ.
216021040056นายธนากรณ์   ทองสวัสดิ์809595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 26 ครั้ง