วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชช.21 สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชา เชื่อมโลหะ ชื่อครูที่ปรึกษา นายปิยะ   โกษา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021030001นายจตุพงศ์   เนตรพงษ์949595 ผ่าน ผ.
26021030002นายจิรวัฒน์   บัวขาว764595 ผ่าน  มผ.
36021030003นายทศวรรษ   ไชยโกฎิ1009595 ผ่าน ผ.
46021030004นายธนาวัฒน์   ซาบุตร703595 ผ่าน  มผ.
56021030005นายธนาวุฒิ   แสนทวีสุข769595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
66021030006นายธีรภัทร์   เขียวสะอาด703595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
76021030008นายนวพล   คณะศรี1009595 ผ่าน ผ.
86021030009นายวรชัย   ทิพเนตร09595 ผ่าน  มผ.
96021030010นายวรานนท์   ศิริบูรณ์829595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106021030011นายวันชัย   บุญเทียม829595 ผ่าน ผ.
116021030013นายอนุวัฒน์   ความสวัสดิ์825595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
126021030014นายอนุสรณ์   ครคง705595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
136021030016นายอำพล   บุญชิต889595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
146021030017นายเชิดศักดิ์   บรรเทิงสุข09595 ผ่าน  มผ.
156021030018นายธนพล   นาจาน1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
166021030019นายอนุวัฒน์   ปนทอง09595 ผ่าน  มผ.
176021030020นายธนากร   ยานิวงค์09595 ผ่าน  มผ.
186021030021นายรติพงษ์   เสือเพชร์769595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 26 ครั้ง