วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชก.22 สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวสุธารัตน์    มัชฌิกะ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021020027นายประกายศักดิ์   ลมทอง659595 ผ่าน ผ.
26021020029นายพิทักษ์พล   มากดี1009595 ผ่าน ผ.
36021020030นายภูริวัจน์   สุริบุตร659595 ผ่าน ผ.
46021020031นายราเชน   ทองคูณ1009595 ผ่าน ผ.
56021020032นายฤทธิพร   จันทร์ลือชัย659595 ผ่าน ผ.
66021020033นายวัชรินทร์   โต๊ะทอง09595 ผ่าน  มผ.
76021020034นายวีระพล   บุญกาญต์809595 ผ่าน ผ.
86021020035นายศรนรินทร์   ผิวอ้วน09595 ผ่าน  มผ.
96021020036นายศักดิ์ทองแท้   ระดมแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
106021020037นายสนธยา   ตุ้มบุญ809595 ผ่าน ผ.
116021020038นายสมจิตร   เพราะจันทร์09595 ผ่าน  มผ.
126021020039นายสิทธิกร   บางสันเทียะ09595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
136021020040นายสุริโย   อุปลาบัติ09595 ผ่าน  มผ.
146021020041นายสุรเกียรติ   พันธ์เพ็ง09595 ผ่าน  มผ.
156021020042นายอภินันท์   นันตระกูล709595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
166021020043นายอภิสิทธิ์   ทาคำ759595 ผ่าน ผ.
176021020044นายอภิสิทธิ์   พิมพกรรณ์709595 ผ่าน ผ.
186021020045นายอานนท์   ขวัญรักษ์659595 ผ่าน ผ.
196021020046นายอานันท์   เขียวนิล09595 ผ่าน  มผ.
206021020048นายอิทธิพล   บุญธรรม09595 ผ่าน  มผ.
216021020049นายเกียรติศักดิ์   จันทร์แรม1009595 ผ่าน ผ.
226021020050นายเฉลิมศักดิ์   สายมงคล659595 ผ่าน ผ.
236021020051นายเสกสรร   วรสาร1009595 ผ่าน ผ.
246021020052นายอนุชา   พรมสิทธิ์09595 ผ่าน  มผ.
256021020053นายธนวัฒน์   วาลศิลป์709595 ผ่าน ผ.
26ุ602102002นายณัฏฐภัทร   ต้นคำ0 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 28 ครั้ง