วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชก.21 สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ชื่อครูที่ปรึกษา นายทศพล   ทองผุด
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021020001นายกิตติพงษ์   วงศ์อนันต์09595 ผ่าน  มผ.
26021020002นายจงกล   วรพิมพ์รัตน์09595 ผ่าน  มผ.
36021020003นางสาวจันดารัตน์   นาล้วน1009595 ผ่าน ผ.
46021020004นายจิระพงศ์   สีสุขทอ1009595 ผ่าน ผ.
56021020005นายจีรศักดิ์   นามวงศ์ษา1009595 ผ่าน ผ.
66021020006นายชนะภัย   เย็นพรม1009595 ผ่าน ผ.
76021020007นายชำนาญ   ระวังดี09595 ผ่าน  มผ.
86021020008นายชินวัตร   แก่นคำ09595 ผ่าน  มผ.
96021020009นายณัชพล   คำเพียน09595 ผ่าน  มผ.
106021020010นายณัฐชานนท์   สร้อยทองคำ1009595 ผ่าน ผ.
116021020011นายณัฐวัฒน์   เดชะคำภู1009595 ผ่าน ผ.
126021020012นายณัฐวุฒิ   บุญวิจิตร1009595 ผ่าน ผ.
136021020013นายณัฐวุฒิ   ฝางคำ1009595 ผ่าน ผ.
146021020014นายณัฐวุฒิ   หนองพุดซา1009595 ผ่าน ผ.
156021020015นายทินกร   ดรุณพันธ์1009595 ผ่าน ผ.
166021020016นายทินกร   วงศ์ที09595 ผ่าน  มผ.
176021020017นายธนวัฒน์   สามจักร1009595 ผ่าน ผ.
186021020018นายธีรชัย   มูลคำ809595 ผ่าน ผ.
196021020019นายธีรพงค์   ชอบเสียง1009595 ผ่าน ผ.
206021020020นายธีรวุฒิ   บุญเนตร1009595 ผ่าน ผ.
216021020021นายธีระภัทร์   ตันปิรักษ์809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
226021020022นายนครินทร์   อรชร1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
236021020023นายนนทสิทธิ์   วรรณคำ1009595 ผ่าน ผ.
246021020024นายนพดล   ความสวัสดิ์1009595 ผ่าน ผ.
256021020025นายบัญชา   บัวจูม605095 ผ่าน  มผ.
266021020026นายบุญส่ง   คำล้าน1009595 ผ่าน ผ.
276021020047นางสาวอำพวรรณ   วงค์ตรี1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 22 ครั้ง