วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.24 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021010061นายสุชาติ   รูปเลิศ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
26021010062นายสุทธิพงศ์   วงค์ตรี989595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
36021010063นายสุทิวัส   มูลไชย1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
46021010064นายสุพล   ตะเภาแดง1009595 ผ่าน ผ.
56021010065นายสุริยะ   เรือนเงิน989595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
66021010066นายอดิศักดิ์   ไชยแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
76021010067นายอนุชา   นิลดวงดี1009595 ผ่าน ผ.
86021010068นายอนุชิต   ขาวฟอง1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
96021010069นายอภิวิชญ์   วันตา1009595 ผ่าน ผ.
106021010070นางสาวอริสา   ประเสริฐสิน1009595 ผ่าน ผ.
116021010071นายอัครวิท   สะตะ1009595 ผ่าน ผ.
126021010075นายเดชาธร   ชะภูธร1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
136021010077นายเอกณรงค์   ปุราชะโก09595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
146021010079นายไกรสร   คำเปลว1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
156021010080นายณัฐพงศ์   เสนคำ09595 ผ่าน  มผ.
166021010082นายธนวัฒน์   แข็งแรง1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.


จำนวนการเข้าดู = 27 ครั้ง