วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.23 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายภคิน   บุญประสม
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021010041นายวสันต์   มากดี889595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
26021010043นายวัชรชัย   ทองรอง899595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
36021010044นายวัชราวุฒิ   วงค์คำ839595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
46021010046นายวิทยา   ไชยแสง829595 ผ่าน ผ.
56021010048นายวีระพล   สารทอง829595 ผ่าน ผ.
66021010049นายวุฒิพงษ์   อรรคบุตร859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
76021010050นายศรัณย์ยศ   ประดา909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
86021010052นายศรายุทธ   ทองเนื้อ879595 ผ่าน ผ.
96021010053นายศราวุฒิ   ปิ่นแก้ว899595 ผ่าน ผ.
106021010054นายศราวุธ   พลปัญญา809595 ผ่าน ผ.
116021010055นายศิริธรรมจักษ์   ทองปน829595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
126021010056นายสนธยา   สายสุวรรณ์839595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
136021010057นายสมจิตร   เหลืองทอง109595 ผ่าน  มผ.
146021010058นายสหรัฐ   บุญรอด849595 ผ่าน ผ.
156021010059นายสัญญลักษณ์   อ่างมณี859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
166021010060นายสิริโชค   บริบูรณ์909595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 35 ครั้ง