วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.22 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายสำ   บุญเพิ่ม
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021010021นายนันธวัช   พิลาแดง1009595 ผ่าน ผ.
26021010022นายนิติภูมิ   ผิวอ้วน1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
36021010023นายธีระโชค   แพงทรัพย์1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
46021010024นายวิรชัย   ประเสริฐสิน09595 ผ่าน  มผ.
56021010025นายปัญญา   อินทร์เสน09595 ผ่าน  มผ.
66021010026นายผดุงเกียรติ   เดชะคำภู1009595 ผ่าน ผ.
76021010027นายพรประสิทธิ์   เค้ามูล1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
86021010028นายพันธ์มงคล   พรดี1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
96021010029นายพิบูล   ลาภบุญ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106021010030นายพิภัช   สุทธาคง1009595 ผ่าน ผ.
116021010031นายพีระศักดิ์   มีหิริ1009595 ผ่าน ผ.
126021010032นายภราดร   ทองคำ1009595 ผ่าน ผ.
136021010033นายภานุมาตร   ทองหมื่น09595 ผ่าน  มผ.
146021010034นายดวงธนัย   สายวรณ์09595 ผ่าน  มผ.
156021010035นายยุทธนชัย   ขุมเงิน1009595 ผ่าน ผ.
166021010036นายรัฐภูมิ   บุญรักษ์100595 ผ่าน  มผ.
176021010037นายรุ่งอรุณ   พัดเย็น1001095ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
186021010038นายวงศกร   นาดอน1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
196021010039นายธนธรณ์   ทองเจริญ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
206021010040นายวนัย   สมตัว1009595 ผ่าน ผ.
216021010084นายเทวฤทธิ์   ไฝ่จิตร09595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 29 ครั้ง