วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.21 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายสำ   บุญเพิ่ม
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16021010001นายกตัญญู   จำปา1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
26021010002นายกัมปนาจ   โพราศรี1009595 ผ่าน ผ.
36021010003นายจักรกฤษณ์   ภูแสน1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
ครั้งที่ 3 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
46021010004นายจาตุรงค์   เพ็งกลาง1009595 ผ่าน ผ.
56021010005นายจีรวัฒน์   ฉัตรสุวรรณ1009595 ผ่าน ผ.
66021010006นายชิษณุพงศ์   ไชยโกฏิ1009595 ผ่าน ผ.
76021010007นางสาวณหทัย   ฐานคร09595 ผ่าน  มผ.
86021010008นายณัฐพงศ์   บาริศรี1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
96021010009นายทวีชัย   แสนรัตน์09595 ผ่าน  มผ.
106021010010นายธนกร   ขวัญรักษ์09595 ผ่าน  มผ.
116021010011นายธนกร   บุญจวบ09595 ผ่าน  มผ.
126021010012นายธนพล   ยุบลมาตร์09595 ผ่าน  มผ.
136021010013นายธนพล   ดวงพุฒ09595 ผ่าน  มผ.
146021010014นายธนากร   สุพรรณ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
156021010015นายธนากร   แสนลา1009595 ผ่าน ผ.
166021010016นายธันวา   แดนดี1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
176021010017นายธีรวัฒน์   เต่าทอง1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
186021010018นายนวพล   คำศรี1003595 ผ่าน  มผ.
196021010019นายนันทวัฒน์   ดวงคำ1009595 ผ่าน ผ.
206021010020นายนันธวัช   จันทนากุล1009595 ผ่าน ผ.
216021010081นายยุทธนา   หมายสุข09595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 35 ครั้ง