วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พค.32 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15922040030นางสาวรุ่งทิพย์   สุนทร749595 ผ่าน ผ.
25922040031นางสาวรุ่งระวี   ผลาเลิศ659595 ผ่าน ผ.
35922040032นางสาววารุณี   หาญชนะ729595 ผ่าน ผ.
45922040033นางสาววาสนา   บุตรดี789595 ผ่าน ผ.
55922040034นางสาววิจิตรา   ผลขาว799595 ผ่าน ผ.
65922040035นางสาววิภาพร   ทรัพย์ศิริ709595 ผ่าน ผ.
75922040036นางสาววิภารัตน์   คำข่อง909595 ผ่าน ผ.
85922040037นางสาวศศิธร   วงศ์คูณ789595 ผ่าน ผ.
95922040038นางสาวศิรภัสสร   สมานมิตร859595 ผ่าน ผ.
105922040039นางสาวศิริญญา   ทองเหลือ689595 ผ่าน ผ.
115922040041นางสาวไข่มุก   แสงส่อง689595 ผ่าน ผ.
125922040042นางสาวสัจจพร   สัตะยากุล879595 ผ่าน ผ.
135922040043นางสาวสิริลักษณ์   จำนงใจ769595 ผ่าน ผ.
145922040044นางสาวสุทธิดา   จันทร679595 ผ่าน ผ.
155922040045นางสาวสุนันทา   สุโพภาค859595 ผ่าน ผ.
165922040046นางสาวสุนิษา   แสนทวีสุข739595 ผ่าน ผ.
175922040047นางสาวสุภาวดี   ธรรมคำ829595 ผ่าน ผ.
185922040048นางสาวสุรภา   สำเภา789595 ผ่าน ผ.
195922040049นายอภิวัฒน์   มูลใหญ่809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
205922040050นางสาวอาทิตยา   สุขใส839595 ผ่าน ผ.
215922040051นางสาวอุษามณี   แก้วเขียว699595 ผ่าน ผ.
225922040054นางสาวดารัตน์   ประดา729595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
235922040055นางสาวชลธิชา   เขาสีเมฆ839595 ผ่าน ผ.
245922040056นางสาวพรสุดา   ลือชา689595 ผ่าน ผ.
255922040057นางสาวอธิภาวดี   พิริยะตระกูล719595 ผ่าน ผ.
265922040058นางสาวธีริศรา   เมศรี759595 ผ่าน ผ.
275922040059นางสาววิชญาดา   ท่อชู859595 ผ่าน ผ.
285922040060นายณัชพล   ศรีชมพล689595 ผ่าน ผ.
295922040064นางสาวศิวาพร   โพธิ์อุดม689595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 19 ครั้ง