วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พค.31 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อครูที่ปรึกษา นายณัฐพล   เทพมา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15922040001นางสาวกาญจนาพร   ขันแก้ว959595 ผ่าน ผ.
25922040002นางสาวกุสุมา   ประดา959595 ผ่าน ผ.
35922040005นางสาวจิตราภา   โพสุวรรณ959595 ผ่าน ผ.
45922040007นางสาวชบาไพร   มนัยนิล959595 ผ่าน ผ.
55922040009นางสาวฐิติพร   ทวีสุข959595 ผ่าน ผ.
65922040011นางสาวธิดาพรรณ   สีหานาท959595 ผ่าน ผ.
75922040012นางสาวปนัดดา   ตาทอง959595 ผ่าน ผ.
85922040016นางสาวปานชีวา   พูลทอง959595 ผ่าน ผ.
95922040017นางสาวปิยธิดา   แสนลา959595 ผ่าน ผ.
105922040018นางสาวพนิดา   นาคูณ959595 ผ่าน ผ.
115922040019นางสาวพรชิตา   รอสูงเนิน959595 ผ่าน ผ.
125922040020นางสาวพัชรินทร์   สืบผล959595 ผ่าน ผ.
135922040022นายพิษณุ   ทองเมือง959595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
145922040024นางสาวมาริสา   แสนทวีสุข959595 ผ่าน ผ.
155922040026นางสาวรัชนก   สุขผล959595 ผ่าน ผ.
165922040027นางสาวรัตติกา   พูลทอง959595 ผ่าน ผ.
175922040028นางสาวรัตนภรณ์   แสนทวีสุข959595 ผ่าน ผ.
185922040029นางสาวราตรี   ไชยโกฎิ959595 ผ่าน ผ.
195922040062นางสาวน้ำฝน   พุฒทอง959595 ผ่าน ผ.
205922040063นางสาวธนาวดี   แก้ววรรณา959595 ผ่าน ผ.
215922040066นางสาววิชุดา   แสนทวีสุข959595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 23 ครั้ง