วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พบ.32 สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15922010034นางสาวรัชนี   ดวงคำ905095 ผ่าน  มผ.
25922010035นางสาวรุ่งฤดี   ทองทับ1009595 ผ่าน ผ.
35922010036นางสาววรมน   ยิ่งยง1009595 ผ่าน ผ.
45922010037นางสาววรรณพร   หงษามารถ1009595 ผ่าน ผ.
55922010039นางสาววาสนา   เครือสิงห์1009595 ผ่าน ผ.
65922010040นางสาววิยดา   จันทร์พันธ์1009595 ผ่าน ผ.
75922010043นางสาวศศิธร   คำแฝง1009595 ผ่าน ผ.
85922010045นางสาวศิริวรรณ   พุ่มจันทร์1009595 ผ่าน ผ.
95922010046นางสาวสาวิตรี   สายแวว809595 ผ่าน ผ.
105922010049นางสาวสุภัชชา   ศรีสุรัตน์1009595 ผ่าน ผ.
115922010050นางสาวสุมินตรา   ฉัตรสุวรรณ959595 ผ่าน ผ.
125922010052นางสาวอรพรรณ   เค้าทอง909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
135922010054นางสาวอรอนงค์   สารสุข1009595 ผ่าน ผ.
145922010057นางสาวอังสุมาลี   สว่างอารมณ์809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 3 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
155922010058นางสาวอารียา   พาสุข809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 3 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
165922010059นางสาวเบญจพร   ทาคำห่อ809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
175922010061นางสาวปณิตา   ชะภูธร909595 ผ่าน ผ.
185922010062นางสาวเนียนนิภา   ไชยโกษ909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
195922010063นางสาวอลิชา   ปรองดอง1009595 ผ่าน ผ.
205922010064นางสาวอธิกา   บัวใหญ่1009595 ผ่าน ผ.
215922010065นางสาวปนัดดา   ผลดำ809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
225922010066นางสาวพิสมัย   พุ่มจันทร์1009595 ผ่าน ผ.
235922010067นางสาวดาริกา   พูลสาร1009595 ผ่าน ผ.
245922010069นางสาวอภิชญา   พันธ์น้อย1009595 ผ่าน ผ.
255922010075นางสาวกาญจนา   สายสมบัติ802595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
265922010077นางสาวกาญจนาภรณ์   มั่นจิตร892095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
275922010081นางสาววีณา   พรมดี1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 15 ครั้ง